Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

Základní organizace ČZS                                                                         
Zbraslav – Kamínka                                                                                        

ZPRÁVA
výboru pro výroční členskou schůzi ZO ČZS Zbraslav - Kamínka
konanou  dne   19. března 2011

 

Vážení přátelé zahrádkáři, dámy, pánové a vážení hosté!
Vítám vás na dnešní výroční členské schůzi naší základní organizace.

Na úvod informace z Českého zahrádkářského svazu.

Republiková rada na svém zasedání 19.- 20.11.2010 schválila dokument  „ Hlavní úkoly orgánů svazu na období roku 2011“.
Při úsilí o rozvoj zahrádkářského hnutí v tomto roce je nutné zaměřit činnost všech orgánů Českého zahrádkářského svazu a jejích působení navenek a dovnitř svazu.
Činnost navenek  orientovat na oblasti:

 1. rozvoj součinnosti s orgány místní, regionální i celostátní sféry, navazování kontaktů s nově zvolenými zastupitelstvy a zapojovaní ČZS do jejích činnosti atd., iniciaci zastoupení v poradních orgánech, součinností s ostatními zájmovými svazy,
 2. obnovení prací na přípravě nového návrhu zahrádkářského zákona,eventuelně iniciací jiné právní úpravy ochrany zahrádkářských zájmů   ,
 3. navázaní kontaktů s Mze, MŽP ČR a MŠMTV ČR
 4. získávání finančních prostředků na činnost ČZS ( granty, sponzorské dary, dotace atd. )

Činnost zaměřená dovnitř svazu by měla směrovat do oblasti:

 1. zkvalitnění odborné,  metodické a poradenské činnosti centra všemi dostupnými formami
 2. aktivizaci činnosti orgánů územních sdružení zejména úsilím o jejích konkrétní pomoc ZO při jejích činnosti
 3. zapojovaní mimosvazových institucí do činnosti organizačních jednotek např. získávání právnických osob za členy ČZS
 4. usilovat o zvýšení úrovně členských schůzí ZO všemi formami ( např. přednášky, účast zástupců vyšších stupňů atp. )
 5. zajišťovat podmínky pro činnost zahrádkových osad
 6. prezentaci ZO v obcích a městech ( údržba veřejné zeleně, odborné poradenství, webové stránky, vývěsní skřínky, dny otevřených dveří v osadách, akce pro ženy, květinové záhony apod. )

 
Jak v oblasti vnitřních i vnějších vztahů by měla být vysoká pozornost věnovaná aktivnímu zapojení mládeže do činnosti ČZS. Jde především o:

 1. pokračování a rozšiřování osvědčených metod zapojení dětí do soutěže Mladý  zahrádkář, eventuelně výtvarné soutěže,
 2. zapojovaní škol do zahrádkářského hnutí formou členství škol v ČZS jako právnických osob,
 3. všestrannou podporou vytváření zájmových kroužků dětí a mládeže v základních organizacích ČZS

Tyto tři oblasti by měly být vedle trvalých úkolů ( propagace, výstavnictví, finance ) v roce 2011 hlavní náplní jednání příslušných odborných komisí RR, představenstva republikové rady ČZS, stejně jako by měly být hlavním předmětem jednání ostatních orgánů svazu na všech příslušných úrovních.
Byl vydán nový „ Výklad stanov ČZS o.s.“ a nový „ Jednací řád a volební řád orgánů ČZS o.s.“.
Činnost výboru.

V průběhu roku se  výbor pravidelně scházel každý   čtvrtek po 20-tém v měsíci, o prázdninách dle potřeby a to třikrát. Tento termín se bude dodržovat i nadále. Většiny jednání  se zúčastnil alespoň jeden člen revizní komise. Na schůzích byly průběžně řešeny organizační, provozní, technické, finanční a další záležitosti nezbytné k zajištění chodu organizace.
Výbor v průběhu roku svolal dvakrát členskou schůzi  a to dne 19. června a  dne  25. září 2010. Na červnové schůzi byla podaná informace o průběhu jednání ohledně nové nájemní smlouvy z MČ Praha-Zbraslav. Na této schůzi byl zvolen vyjednávací tým k jednaní o nové nájemní smlouvě se zástupci MČ Praha-Zbraslav , který si zvolil svého vedoucího př.Šefraného (Ondrůj, Smola, Lačniak). Tým ukončil činnost na členské schůzi dne 25.září 2010, kde podal zprávu o své činnosti. Jejím výsledkem bylo uzavření nové nájemní smlouvy s MČ Praha-Zbraslav ze dne 27.8.2010. Na této členské schůzi byla členská základna ZO ČZS Zbraslav-Kamínka seznámena s novou nájemní smlouvou. Dále se přijali opatření - které nejsou poslední - k naplňovaní obsahu této nájemní smlouvy. Nová nájemní smlouva byla následně  vyvěšená do informačních skříněk v zahrádkové  kolonii a na stránkách zahradkari.zbraslav.com. Výbor touto cestou vyjednávacímu týmu dnes ještě jednou děkuje za jejich práci.
Na základě nové smlouvy o užívání byly pozměněny a doplněny články v „Osadním řádu“„  a byly výborem zpracované nové „ Nájemní smlouvy o přidělení zahradního dílce“ pro zahrádky č.1 – 203 a 400, potom pro všechny členy nový „ Osadní řád „ . Výbor jedná o nové nájemní smlouvě pod nádržemi s panem  Jiřím Přibylem.
Od dnešní registrace probíhá vydávaní nových nájemních smluv a osadních řádu. Členové, kteří se nemohli dostavit na dnešní schůzi,  mají další možnost si vyzvednout tyto materiály v náhradních termínech a to v době od 16.00 – 18.00 hodin ve dnech 21. dubna a 26. května v kanceláři ZO. Upozorňujeme členy, že podle OŘ  čl.1.3. jsou oprávněni užívat pozemky v zahrádkové osadě na základě smlouvy. ( Porušení-neplnění stanov § 3, čl.6, písm.b).
V souvislosti s hospodařením s vodou se používaní bazénů řídilo v souladu s „Provozním řádem vodního hospodářství“ a „Režimem používání bazénů“. Byla ukončená realizace dodávky pitné vody do spodní části zahrádek č. 301 – 332. Na sklonku podzimu došlo k poškození ovládání napouštění zálivkovou vodou nádrže, pro tento rok je nutné v jarních měsících provést nový způsob ovládání regulace nádrží. Dále bude provedená oprava vodovodního potrubí v dolní části – u studny a to dodavatelsky.
Kromě žádostí o povolení bazénů byly výboru předloženy také žádosti o povolení staveb. Technická skupina vyřídila kladně tři žádosti  o povolení stavby zahradního domku. Proto všem, ale zejména novým členům, připomínám, že je vhodné všechny stavební záměry  předem konzultovat s ing. Dlabačem, který má vyřizování žádostí na starosti. Ten posoudí, zda záměr je v souladu s plánem výstavby území, který byl schválen příslušným stavebním úřadem při vydání stavebního povolení ke zřízení osady.
Pro další existenci, udržení a rozvoj organizovaného zahrádkářství posílit podíl ČZS na zlepšování životního prostředí ve spoluprácí s místními zastupitelstvy, organizacemi ochrany přírody a dalšími  zájmovými organizacemi. Otvírat se veřejnosti, školám a školkám. Organizovat dny otevřených dveří pro veřejnost, podchycovat mládež pro pěstitelskou činnost.
Pevně věřím, že ve spoluprácí se zastupiteli obce Městské časti Praha – Zbraslav a její odborné komisi životního prostředí dojdeme ke společnému výsledku při naplňování podmínek nové nájemní smlouvy     a ke spokojenosti našich občanů a zahrádkářů na Zbraslavi.  
Na dnešní schůzi nás čeká doplnit revizní skupinu o jednoho  člena.
V průběhu roku nás čeká práce sladit nové stanovy do naší činnosti, osadního řádu, usnesení ZO a orgánu svazu.
V tomto roce nás čeká nová přeregistrace, podmínky budou uvedeny ve Věstníku  1/2011.
Ke kontrole ochrany majetku v naší osadě byly prováděné kontroly ve spolupráci se státní a městskou policií a členy výboru, nebo jejich kombinací. Po zjištění problému nám chybějí údaje o spojení pro vyrozumění naších členů.
Upozorňujeme  naše členy, že v osadě není povoleno celoročně přebývat, nemýlit si to s trvalým bydlením našich členů nebo rodinných příslušníků.   
Za dosavadní práci všem členům výboru i revizní komisi děkuji, neboť bez zajištění činností jako např. vedení členské agendy, kontakt s vyššími orgány svazu, hospodaření s finančními prostředky, práce energetika, hospodáře, provozně technické skupiny atd. by organizace nemohla řádně fungovat.

Činnost základní organizace

A nyní přejděme k vlastnímu hodnocení společné činnosti ZO, k vyhodnocení plnění  plánu práce na rok 2010, stanovení plánu práce pro rok letošní a nakonec vyhodnocení plnění usnesení z minulé výroční členské schůze a ze dvou členských schůzí.
Začneme obměnou členské základny. Výbor obdržel a schválil žádosti o převod užívacího práva k 15 zahrádkám, ve třech případech šlo o převod na pozůstalé, v jednom případě změna v rodině, 12 členů požádalo o zrušení členství a převod na nového uživatele. Celkem tedy bylo přijato 15 nových členů a byly provedeny  změny užívacího práva k těmto zahradním dílcům:

počet

Zahr. č.

Datum převodu

Bývalý uživatel

Nový uživatel

1

50

25.2.2010

Šerks

Charbonelová Eva

2

160

25.2.2010

Fuksa

Ventová  Hana

3

88

25.3.2010

Moravcová

Školníková  Panajota

4

330

25.3.2010

Capouch

Capouchová Ludmila

5

120

22.4.2010

Chroustová

Břeňová  Eva

6

80

22.4.2010

Vojtko

Růžičková  Gabriela

7

317

20.5.2010

Zatloukal

Smolka   Petr

8

100

24.6.2010

Richter

Ing. Pergl  Jiří

9

169

24.6.2010

Daněk

Němcová   Dana

10

403

24.6.2010

Pexa

Pexová      Marie

11

13

28.7.2010

Tůmová

Houdková  Petra

12

81

23.9.2010

Ing.Krajíček

Stejskal   Tomáš

13

149

23.9.2010

Berková

Ing. Berka Lubomír

14

6

21.10.2010

Smutný na Smutná na

Sedláčková  Květa

15

105

25.11.2010

Šinfelt

Šinfeltová  Jaromíra

Celkový  počet našich členů je 250, počet zahrádek 247.
Všechny nové členy v naší organizaci vítám a věřím, že se budou o svěřené zahrádky dobře starat. Uvítali bychom, aby se alespoň někteří z nich také zapojili do správy organizace a stali se členy výboru.

Za rok  2010 evidujeme tři neuhrazené příspěvky členy za  z.dílec č.59 př.Janovský Karel, z.dílec č. 167 přítelkyně  Kopřivová Dagmar a z.dílec č. 172 př.Genšur Pavel. U těchto členů bylo provedené upozornění na nezaplacení členských poplatku za rok 2009 a 2010. Dle Stanov ČZS o.s., § 3 členství, písmeno 5. členství zaniká, odstavec b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků – členství zaniká k 31.12.2010.  ( U př.Genšura se pošta vrátila pro neznámého adresáta. )
Nejen v roce 2010, ale i letech předcházejících byly někteří naši členové upozorněni na porušovaní nebo neplnění povinností člena dle stanov § 4 Práva a povinnosti člena. I v letošním roce budeme pokračovat v kontrole zahrad a plnění povinnosti člena, s opatřením příští členské schůze s návrhem pro vyloučení dle stanov § 3, článek 6.
Kontrolní činnost při dodržování plnění osadního řádu za rok 2009 a 2010 bude vyvěšená v informačních skřínkách do 30. března. Za rok 2011 do jednoho měsíce po provedení kontrol, také na internetových stránkách.

Z uvedeného je jasné, proč na každé členské schůzi opakujeme, že je nutné dodržovat ustanovení, Stanov svazu, Smlouvy o přenechání pozemku do užívání  i Osadního řádu, k čemuž se ostatně každý z nás dobrovolně zavázal svým podpisem  při vstupu do naší organizace.
Přestože každoročně upozorňujeme na zákaz vyvážení rostlinných i dalších odpadů do okolí osady a přilehlého lesa, někteří zákaz nerespektují a rostlinný odpad, který by mohli zkompostovat, ze zahrádky raději vyvezou a tím zavdávají příčinu ke kritice organizace ze strany úředníků zdejší MČ. Navíc ten, kdo znečisťuje okolí se vystavuje nebezpečí sankcí ze strany orgánů místní správy. To znamená že každý si vlastní odpad likviduje na své náklady.  Nadále  doporučujeme dodržovat zásady ekologického hospodaření a rostlinný odpad ze zahrádek využívat ke kompostování. 
Výbor děkuje všem členům, který se aktivně zapojili do brigádnické činnosti na naplánované práce které bylo nutno provést, ale i neplánované akce při opravě a údržbě zahrádkové osady a jejího majetku.

Vyhodnocení pracovní činnosti za rok 2010 a plánované akce na rok 2011

1.  V minulem  roce 2010 byly prováděný následující práce:
-    osazení nové šachty na výpusti z gravitačního systému na zahrádce č. 48 atyp

 1. úklid po obvodu kolem zahrádkové kolonie
 2. vybudovaní nového přípojného místa pro vodoměr, výkop a pokládka vodovodního potrubí  pro zahrádky č. 301 – 332, ukončeno: listopad 2010
 3. oprava a výměna potrubí a armatur u nádrží
 4. opravy netěsností potrubí se provádí přůběžně
 5. oprava šoupat a jejích zprovoznění  se provádí průběžně
 6.  

2.  V letošním roce 2011 plánujeme provést následující práce:
-     pokračovat v opravách šachtic výpustních a napouštěcích systémů včetně čistění

 1. oprava potrubí v zahradě  č. 48 a u plotu
 2. oprava podlahy v zasedací buňce pod kamny
 3. úklid po obvodu kolem zahrádkové kolonie, údržba zeleně na společných prostorách
 4. pro výměnu starého poškozeného potrubí, provést výkopové práce u studny ,

oprava a výměna potrubí a armatur

 1. oprava dlažby před objektem WC “ ŽENY ”, oprava sociálního zařízení
 2. oprava netěsností potrubí
 3. oprava šoupat a jejích zprovoznění
 4. oprava vrat na vstupech do zahrad
 5. realizace nového radiového ovládacího systému dodávky zálivkové vody   

Pro případ mimořádných výdajů je nutné mít rezervní finanční prostředky, a proto výbor ZO navrhuje i pro rok 2011 vklad do fondu oprav ve výši   500,- Kč na člena  s termínem úhrady do konání VČS 2012.

Hospodaření a stav majetku
Podrobný přehled finančního hospodaření bude předložen v samostatné zprávě, na tomto místě se zaměříme především na spotřebu elektrické energie v minulém období  a hodnotu majetku, který máme k dispozici.

Spotřeba elektrické energie
Odběr elektrické energie jednotlivými uživateli činil + nájem elektroměru    127.292,-Kč
Společný odběr elektrické energie (čerpací práce, tříf.proud, stálé platy)                    50.121,-Kč                                                                                                             Celkem               177.413,-Kč 
Výši společné spotřeby elektřiny na čerpací práce může ovlivnit každý z nás, tím, že nebudeme plýtvat zálivkovou vodou. Cena elektřiny se rok od roku zvyšuje, zálohu na úhradu společné spotřeby elektrické energie  pro letošní rok je stanovená na 265,- Kč, mimo majitele - provozovatele bazénů.
Hmotný majetek ZO ČZS  Zbraslav Kamínka
Naše základní organizace vlastní značný majetek, proto se věnuje patřičná pozornost ekonomickým otázkám a hospodaření s materiálovými prostředky, které nejsou nikterak malé:
Vlastníme:
Pozemky na LV č. 2626        v  hodnotě                          2 180 000,- Kč
                     Stavby                                    v hodnotě                         1 305 668,-   Kč
Dlouhodobý hmotný majetek  má hodnotu                                        3 485 668,- Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  je                                                45 383,- Kč
Operativní evidence  je                                                                             3 033,-   Kč
Celková inventární hodnota majetku  je                                   3 534 084,- Kč

Nyní nás s podrobnými výsledky finančního hospodaření, s plněním finančního rozpočtu v roce 2010 a s návrhem rozpočtu na letošní rok v samostatné zprávě seznámí pokladní naší organizace přítelkyně Sadílková.
Následně bude přednesena zpráva revizorů, kteří průběžně prováděli kontrolu účtů, stavu hospodaření  a  pravidelně se zúčastňovali  jednání výboru.

Ze života naší organizace:
Vážení přátelé, před závěrečným vyhodnocením plnění usnesení minulé VČS  mi dovolte, abych jménem výboru  poblahopřál všem našich členům, kteří v letošním roce oslavili nebo ještě oslaví svá významná  “kulatá”  výročí. Popřejme všem Jesefům, členům a jejím rodiným příslušníkům k dnešnímu svátku. Na základě Zákona o ochraně osobních údajů již nebudeme oslavence  jmenovat a uvádět jejich věk, ale přesto jim všem přeji do dalších let vše nejlepší, pevné zdraví a hodně radostných chvil strávených na zahrádce.
Bohužel v životě jsou i smutné události, podle oznámení doručených výboru v minulém roce a do dnešního dne zemřeli tito naši přátelé:


     zahr.č.  403  př. Pexa                                          č. 325 př. Zbranek
Prosím věnujme uctění jejich památky minutu ticha.      Děkuji vám.

 

Na závěr provedeme  Vyhodnocení plnění usnesení VČS, ČS červen a ČS září ZO Zbraslav – Kamínka za rok 2010

Přestože jsme ve zprávě o některých otázkách již podrobněji hovořili, je naší povinností informovat vás o tom, jak bylo splněno usnesení minulé výroční schůze.
VČS 2010:
2.  u k l á d á  výboru organizace:

 1. Soustavně usilovat o zapojení nových  a věkově mladších členů  organizace do aktivní

práce, a tak vytvářet podmínky pro zabezpečení kontinuity ve funkcích a v řízení  organizace.                                      - snaha je ale  nedaří se

 1. Důsledně realizovat plán oprav, udržovacích a obnovovacích prací v zahrádkové osadě schválený výborem organizace.     - plněno průběžně
 2. Dbát o zlepšení celkového prostředí v zahrádkové osadě a vést členy k důslednému plnění osadního řádu. Zamezit narušování životního prostředí v zahrádkové osadě a kolem ní.                                       - plněno průběžně
 3. Posílit podíl ZO na zlepšování životního prostředí ve spoluprácí s místními zastupitelstvy, organizacemi ochrany přírody a dalšími  zájmovými organizacemi. Otvírat se veřejnosti, školám a školkám. Organizovat dny otevřených dveří pro veřejnost, podchycovat mládež pro pěstitelskou činnost.        - se starým zastupitelstvím problémy, s novým zastupitelstvím jsme v kontaktu, s dalšími organizacemi jednání neefektivní v současné době
 4. Uzavřít novou nájemní smlouvu na další období ( eventuálně svolat členskou schůzi) – splněno ( řešeno členskou schůzi 6/10 a 9/10)
 5. Při problémech s uzavíráním nájemní smlouvy, využít Zákon č. 85/1990 Sb. O právu petičním, příprava a realizace petice + podpisy – výbor ZO, jednáním pověřit: předsedu ZO                - plnění na schůzi 6/10 pozastaveno, po schůzi 9/10 bezpředmětné
 6. Po stavební stránce provést kontrolu zahradních domků, altánu, atd.- průběžně plněno
 7. V osadních rozváděčích odpojit trojfázové zásuvky – 400V    - splněno

3.  u k l á d á   č l e n ů m  - uživatelům zahrádek:

 1. Novým členům převzít „Osadní řád“ a realizovat jej v každodenní činnosti  - průběžně
 2. Neustále pečovat o přidělené zahrádky a tak přispívat k neustálému zkvalitňování celkového prostředí v zahrádkové osadě a její estetické a kulturní úrovně – plněno průběžně, dále dle kontrolní činnosti .
 3. Respektovat zásady ekologického hospodaření na zahrádkách a zamezit rozšiřování plevelných rostlin - dle kontrolní činnosti
 4. Všichni členové – uživatelé, kteří mají povolené bazény,  přísně dodržovat    pravidla „ Provozního řádu vodního hospodářství“  a  „Osadního řádu“   - nebyly zjištěny nedostatky .
 5. Uvést své zahrádky do souladu s „Osadním řádem“ s důrazem na čl.č.4.2., písm. c – ukládaní materiálu kolem oplocení do konce dubna 2010. Po tomto temínu budou tyto nedostatky odstraňovány  na náklady uživatele zahrádky – nedostatky odstráněny
 6. Zaplatit příspěvek za zrušené brigády ve výši  300,- Kč  - dle zprávy
 7. Zlepšit hospodaření s dešťovou vodou na svých zahrádkach  -  stav se nezlepšil

ČS 6/10 :

 1. u k l á d á  výboru organizace:

 

Pověřit předsedu ČZS ZO  a další vyjednavače k jednání o nové nájemní smlouvě s radou MČ Praha – Zbraslav                - splněno.

ČS 9/10

 1. u k l á d á  výboru organizace:
 1. Do 10. října  2010 zveřejnit ve vývěsních skřínkách  a na internetu doslovný text  nové smlouvy mezi MČ Zbraslav a ZO ČZS Zbraslav – Kamínka                 -  splněno
 2. Nejméně 2x ročně provést komisionelní kontrolu všech zahrádek a péče o ně. Při zjištění nedostatků volat ihned členy k odpovědnosti. V případech stejných nedostatků následnou kontrolou, přikročit k okamžitému zrušení smlouvy o užívání podle  Osadního řádu bod 7.1 d).                                             - průběžně plněno
 3. Do výroční členské schůze připravit nové nájemní smlouvy a osadní řád pro všechny členy naší ZO ČZS Zbraslav – Kamínka      T: výroční schůze - splněno
 4. Připravit nové propočty nájemného ( 7Kč/m2)   T: 1/2011           - splněno  
 5. Připravit návrh na nového člena revizní komise  T: výroční schůze  - splněno                        

 

2. u k l á d á   č l e n ů m  - uživatelům zahrádek:

 1. Členská schůze ukládá všem členům seznámit se s textem nové smlouvy o nájmu zahrádkové kolonie a všechna ustanovení důsledně respektovat. Uvědomit si, že důvodem k vypovězení smlouvy je neplnění našich vnitřních norem, Stanov ČZS a Osadního řádu.                                                                  - úkol trvalý
 2. Důsledně se řídit novým osadním řádem a úkoly vyplývající z nové nájemní smlouvy  

                                                                                                          - úkol trvalý
c)   Dát zahrádky do souladu s osadním řadem a to zejména:
Čl. 3.2. – odstranit ořešáky, jedle, smutné vrby, břízy apod.                 T: 5/2011

Čl. 3.3. – upravit porosty tak, aby nezasahovali do sousední zahrádky a společné plochy. …..                                                                           T: 5/2011 

Čl. 3.8 – upravit ploty do výšky oplocení max.1 m a musí být průhledné….  T: 5/2011

d) Čl. 4.2.a)– užívat zahrádku k zahrádkářským účelům, trvale a řádně obdělávat …..       
T: trvale
b)– respektovat sousedská práva  ………, nepoužívat sekaček, drtiček ve                                                           ve svátek a ve dnech pracovního klidu (neděle)                         T: trvale

                        c)– nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady                              T: trvale

 

Vážení přátelé,
vyslechli jste zprávu o činnosti naší organizace v uplynulém období. Děkuji všem, kdo se podíleli na dobrých výsledcích práce v loňském roce  a  věřím, že se nám podaří splnit úkoly naplánované pro  letošní rok včetně zlepšení vzájemných vztahů mezi některými sousedy.

Děkuji vám za pozornost.