Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHÚZE ZO ČZS  ZBRASLAV – KAMÍNKA
KONANÉ DNE 19. BŘEZNA 2011.    

Program:

1.   Zahájení, volba návrhové a volební komise.
2.   Zpráva o činnosti výboru a celé ZO od minulé VČS
3.   Zpráva o hospodaření ZO, účetní uzávěrka za rok 2010 a návrh rozpočtu na 2011.
4.   Zpráva revizorů účtů.
5.   Diskuse k předloženým zprávám a návrhům.
6.  Volba nového člena revizní komise.

  1. Přijetí usnesení.
  2. Závěr a ukončení výroční členské schůze.

Ad       1.   Zahájení provedl předseda ZO Ing. Jakubík.
Přivítaní hostí: starosta MČ Zbraslav – Ing. Aleš Háněl, za ŽP – RNDr. Ivan Hrdý PhD, za MS ČZS př.Rudolf Peterek, omluvená radní: Mgr.& Mgr. Soňa Hasenkopfová  

1.2. Volba návrhové  komise ve složení: Ing. Dlabač,  Ing. Boublík, př. Diviš
1.3. Volba mandátové a volební komise ve složení: př.Šatra, př.Zapletal, př.Bilanová           
1.4. Zapisovatel:      Šatra
Obě komise a zapisovatel byly členskou schůzí v navrženém složení zvoleny.

2.   Zprávu o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minule členské schůze přednesl Ing.       
Smrčenský          
3.   Zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku a návrh rozpočtu přednesla pí. Sadílková.

  1. Zprávu revizorů účtů přednesla:   př.Pernikářová

 

 6.   DISKUSE

Ing. Aleš Háněl, starosta obce Zbraslav – jménem zastupitelstva  pozdravil jednání organizace a projevil radost nad aktivitou zahrádkářů, jako jedné ze zájmových organizací na Zbraslavi s tím obec není pouhou noclehárnou, ale že       žije vlastním plnohodnotným životem. Prohlásil, že pokud on bude starostou       Zbraslavi může za svoji osobu slíbit, že se zde zahrádkářská osada rušit nebude.    Zároveň informoval, že se zasadí o zřízení služebny městské policie na Zbraslavi,      od které si slibuje zvýšení bezpečnosti v obci, včetně  snížení trestné činnosti       páchané v prostoru zahrádkářské osady.

Peterek, územní sdružení zahrádkářů Praha – pozdravil jednání schůze a podělil        se o problémy zahrádkářských organizací na území Prahy. V souvislosti s tím       sdělil, že příslušnými  orgány ve vedení hl.m. Prahy bylo přislíbeno, že již nebude
docházet k rušení zahrádkářských osad tak, jak tomu bylo v předešlých letech.           Sdělil, že probíhá republiková výtvarná soutěž škol na téma zahrady a příroda a       apeloval na oslovení škol k zapojení do této soutěže s cílem získat mládež pro       zahrádkářskou činnost. Sdělil, že se na sdružení hlásí řada zájemců, zejména       mladých lidí, kteří mají zájem o zahrádky a požádal o spolupráci v rámci nabídky       volných zahrádek pro tyto zájemce. Závěrem informoval o stavu jednání o podobě       Zahrádkářského zákona, který byl vetován presidentem republiky a který již stará       sněmovna nebyla schopna přehlasovat.
Od sněmovny v současném složení nelze očekávat, že by zde tento zákon       uspokojivě  prošel, takže je nutné počkat na její příznivější složení. Řekl, že je       tento postup podivný a to zejména proto, že v okolních zemích např. v       Rakousku nebo Německu, kde je zahrádkářské hnutí obecně podporováno bez       problémů existuje.

Ivan Hrdý, komise pro životní prostředí v obci Zbraslav -  informoval schůzi  o prioritách této komise, ve kterých je i udržení zahrádkářské kolonie. Kritizoval       však „svinčík“ na zahradách i v jejich okolí, odkud je biologický i nebiologický       nepořádek mnohými zahrádkáři vyvážen do lesa, který je cennou ekologickou       lokalitou. Apeloval na zahrádkáře, které požádal o větší iniciativu v udržování       pořádku jak na zahradách, tak i v jejich okolí a také je požádal, aby přestali s       nepřípustným krmením divokých prasat, které tak ztrácejí svoji ostražitost a       tak začínají být v lokalitě Zbraslav velkým problémem.

Jindřichová, zahr.č. 171 – vznesla dotaz na další osud zahradních dílců těch,       kterým skončilo, nebo bylo zrušeno členství, např. vyloučením apod.

Judr. Ondrůj, zahr.č. 23 – jedná se o nový, dosud neřešený problém, na který       bude vypracován věcně i právně odpovídající systém, řešící zejména majetkové       vypořádání bývalých členů zahrádkářské osady.

Šenkár, zahr.č. 135 – jak pokračuje jednání s mysliveckým spolkem ve věci       náhrady škod způsobených divokými prasaty a jak jsou řešeny práce na vodním       hospodářství při jeho opravách.

Bechyňová, zahr.č. 183 – do lesní rokle nehází „bordel“ pouze zahrádkáři ale       také mnozí jiní, kteří tam zajíždějí auty a nemají se zahrádkami nic společného.

Matějková, zahr.č. 301 – pokusit se o takové řešení, aby cesta kolem zahrádek       nebyla volně průjezdná, ale pouze pro potřeby těch, kteří tam mají zahrady a       tak se omezil počet těch, kteří tam zavážejí nepořádek.

Hanzl, zahr.č. 180 – žádal o vysvětlení penalizace za nezaplacené platby.

Landa, zahr.č. 14 – žádal o vysvětlení, proč nešel el. proud v jejich části zahrad.

Pospíšil, zahr.č. 32 – v nové nájemní smlouvě není jasně definována kalkulace ceny za pronájem pozemku, žádal o vysvětlení

Šatra, zahr.č. 306 – mnozí si neváží možnosti mít zahrádku v této oblasti, toto je zřejmé z jejich přístupu k jejich údržbě a obhospodařování, vůbec se nechovají       v souladu s platnými stanovami a ti by měli být plným právem vyloučeni.       Chování mnohých se nezakládá na potřebě využívat pronajatý pozemek k       pěstebním nebo okrasným aktivitám, ale jejich jednání připomíná spekulativní       pohnutky. Další existence zahrádkářské kolonie ve značné míře závisí na tom,       jak ostatní, ve spolupráci s výborem dokáží tyto jedince ukáznit, nebo se jich

zbavit a to i za cenu jejich vyloučení. Poukázal na skutečnost, že některé                   zahrádky jsou využívány  k celoročnímu přebývání různých, někdy i závadových                   osob, jako např. zahr. č. 22 kde docházelo i k požívání drog ve velkém rozsahu,                   a kde je dluh na spotřebě el. energie převyšující 17.000,- Kč, při čemž uživatelka                   zahradního dílce na dopisy výboru nereaguje. Obdoba je na zahr. č 52 kde je                   chatka uživatelem zahr. dílce pronajímána celoročně cizí osobě a kde dluh za                   spotřebu el. energie také přes 17.000,- Kč.

Jakubík, zahr.č. 305 – jako předseda ZO závěrem reagoval na některé připomínky s tím že se výbor bude náměty z diskuse zaobírat. Protože již nebyly žádné                  diskusní příspěvky, tento bod programu ukončil.

Šatra za volební komisi konstatoval, že na schůzi je přítomno 155 členů  ZO      s platnými hlasy, což činí 62 % členské základny, takže schůze je
USNÁŠENÍ SCHOPNÁ.

  1. Za nového člena revizní komise byla navržena pí. Marie Zbranková z.d.325, která byla zvolena naprostou většinou  přítomných členů, 2 se zdrželi hlasování.

 

  1. Ing. Dlabač za návrhovou komisi přednesl návrh usnesení, který byl s výjimkou dvou zdržení se, naprostou většinou  přítomných členů SCHVÁLEN.

        

  1. Závěrem Ing. Jakubík poděkoval všem přítomným včetně hostů za účast a diskusní příspěvky a VČS ukončil.

  

Zápis provedl: Šatra