Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

Usnesení výroční členské schůze ZO ČZS Zbraslav – Kamínka
konané dne 19. března 2011 na Zbraslavi

Výroční členská schůze:

 1. p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e :  
 2. Zprávu výboru o činnosti organizace od minulé čl.schůze a zákl. úkoly na rok 2011.
 3. Zprávu o hospodaření za rok 2010.
 4. Zprávu revizorů.
 5. Rozpočet na rok 2011.
 6. Příspěvek do fondu oprav pro rok 2012 a to částkou 500,- Kč.

      2.   Bere na vědomi:
a)   Podle Stanov §3, čl.5 písm.b) zrušení členství pro neplacení členských příspěvků –   členství zaniká k 31.12.2010 pro členy z.d.59 př.Janovský Karel, z.d.167 př.Kopřivová Dagmar, z.d.172 př.Genšur Pavel
3.   podle Stanov ČZS o.s., §9, čl.2, písm.e) zvolila člena revizní komise:
př. Zbrankovu Marií z.č. 325

 1. u k l á d á  výboru organizace:
 2. Soustavně usilovat o zapojení nových  a věkově mladších členů  organizace do aktivní

práce, a tak vytvářet podmínky pro zabezpečení kontinuity ve funkcích a v řízení  organizace.

 1. Důsledně realizovat plán oprav, udržovacích a obnovovacích prací v zahrádkové osadě schválený výborem organizace.
 2. Dbát o zlepšení celkového prostředí v zahrádkové osadě a vést členy k důslednému plnění osadního řádu.
 3. Posílit podíl ZO na zlepšování životního prostředí ve spoluprácí s místními zastupitelstvy, organizacemi ochrany přírody a životního prostředí, dalšími  zájmovými organizacemi. Otvírat se veřejnosti, školám a školkám. Organizovat dny otevřených dveří pro veřejnost, podchycovat mládež pro pěstitelskou činnost.
 4. Uzavřít novou nájemní smlouvu s pánem Přibylem Jiřím (pozemky pod nádržemi).
 5. Předaní smluv omluvením a nepřitemním členům a to v náhradních termínech ve dnech: 21.4. a 26.5. 2011 od 16.00-18.00 v kanceláři ZO
 6. Zabezpečit nové radiové ovládání naplňování nádrži zálivkovou vodou.
 7. Ve spolupráci s MČ Zbraslav jednat o části lesního plotu a nepořádku za ním a o řešení škod způsobených prasaty.

5.  u k l á d á   č l e n ů m  - uživatelům zahrádek:

 1. Všem členům naplňovat usneseni z členské schůze ze dne 25.záři 2010, čl.2, nadále  v každodenní činnosti.
 2. Neustále pečovat o přidělené zahrádky a tak přispívat k neustálému zkvalitňování celkového prostředí v zahrádkové osadě a její estetické a kulturní úrovně.
 3. Respektovat zásady ekologického hospodaření na zahrádkách a zamezit rozšiřování plevelných rostlin.
 4. Všichni členové – uživatelé, kteří mají povolené bazény,  přísně dodržovat    pravidla „ Provozního řádu vodního hospodářství“  a  „Osadního řádu“.
 5. Udržovat své zahrádky v  souladu s „Osadním řádem“ a  přijatých usnesení.
 6. Zaplatit příspěvek za zrušené brigády ve výši  300,- Kč.
 7. Převzít nové nájemní smlouvy a osadní řády.

Napsal: Ing. Peter Jakubík