Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

 

Základní organizace ČZS                                                                         
Zbraslav – Kamínka                                                                                        

ZPRÁVA
výboru pro výroční členskou schůzi ZO ČZS Zbraslav - Kamínka
konanou  dne   20. března 2010

 

Vážení přátelé zahrádkáři, dámy, pánové a vážení hosté!
Vítám vás na dnešní výroční členské schůzi naší základní organizace.

Na úvod informace z Českého zahrádkářského svazu.

Republiková rada na svém ustavujícím zasedání 12.12.2009 zvolila nové představenstvo, revizní skupinu a statutární zástupce. Schválila mimo jiné úpravu stanov, náplň funkčních činnosti statutárních zástupců, statut Ústředí a programovou orientací Českého zahrádkářského svazu na období let 2010 – 2014. Nové stanovy byly registrované na MV ČR dne: 11.1.2010
Zvláštní pozornost věnovala programové orientací svazu na pětileté období důležitou pro budoucnost naší činnosti. Vychází ze změn v charakteru práce a volného času v české společnosti, které výrazně ovlivňují spolkovou činnost a tím i postavení a práci ČZS. Do zahrádkářských zahrad, jak přídomních , tak v zahrádkových osadách, v důsledků změny způsobu  života vstupují nové prvky. Prosazuje se obytná část zahrady a s tím potřeba přestavby zahrad, aby se přizpůsobovaly změnám ve způsobu života, v charakteru volného času a ve způsobu uspokojování potřeb a zájmu lidí v dnešní době. Příznivý pro zahrádkářskou činnost je společenský zájem o zlepšování a obohacování životního prostředí.
Obdělávání a kultivování půdy, včetně zahrádkařství, jako druhá nejstarší základní činnost, zůstává stále i do budoucna jednou ze základních potřeb a zájmu lidí, bez ohled na společenské zřízení a názory jednotlivých politiků.
ČZS však zatím nedokázal na tyto proměny včas zareagovat a nepřizpůsobil svoje zaměření a činnost novým potřebám a možnostem, hlavně mezi střední a mladší generace.

Činnost výboru.

V průběhu roku se  výbor pravidelně (mimo prázdniny) scházel každý   čtvrtek po 20-tém v měsíci. Tento termín se bude dodržovat i nadále. Většiny jednání  se zúčastnil alespoň jeden člen revizní komise. Na schůzích byly průběžně řešeny organizační, provozní, technické, finanční a další záležitosti nezbytné k zajištění chodu organizace.
Než začněme hodnotit činnost výboru, chci vyzdvihnout práci naších členu, který   více než 20 let pracovali v různých funkcích v zahrádkářské činnosti a to  za dlouholetou práci ve výboru ZO a ve vyšších orgánech ČZS byla v dubnu 2009 udělená Republikovou radou „Zlatá medaile“ Dr.Stanislavu Šefranému, Csc. Dále za dlouholetou práci ve výboru ZO byla v dubnu 2009 udělená Republikovou radou „Bronzová medaile“ př.Janu Dlabačovi. Oceněným za jejích dlouholetou  práci ve výboru ZO a ve vyšších orgánech ČZS  chci ve jménu celé naši výroční členské schůze co nejsrdečnější poděkovat. 

V uplynulém roce se nemusel výbor, jako v minulých letech, zabývat přednostně problematikou zajištění dostatku zálivkové vody. Relativně dostatek čerpané vody z jímek a srážková voda spolu s  dobře fungujícím závlahovým systémem zajišťovala pro naše potřeby dostatek vody pro naší zahrádkářskou činnost v průběhu celého roku. V souvislosti s hospodařením s vodou se používaní bazénů řídilo v souladu s „Provozním řádem vodního hospodářství“ a „Režimem používání bazénů“. Dále zůstává dořešit dodávku pitné vody do spodní části zahrádek č. 301 – 332 s předpokladem realizace v roce 2010. V průběhu roku se vyřizovala vyjádření ke stavbě.   V součastné době se vyřizuje „Oznámení o záměru v území k vydaní územnímu souhlasu. (doplní ing.Smrčenský ).
Na tomto místě ale výbor musí konstatovat, že se neustále snižuje počet a obsah zachycované dešťové vody u jednotlivých zahrádek, tzn. snížení  efektivnosti hospodárnosti  s vodou a následně se zvýšenými finančními náklady.
Kromě žádostí o povolení bazénů byly výboru předloženy také žádosti o povolení staveb. Technická skupina vyřídila kladně dvě žádosti  o povolení stavby zahradního domku. Proto všem, ale zejména novým členům, připomínám, že je vhodné všechny stavební záměry  předem konzultovat s ing. Dlabačem, který má vyřizování žádostí na starosti. Ten posoudí, zda záměr je v souladu s plánem výstavby území, který byl schválen příslušným stavebním úřadem při vydání stavebního povolení ke zřízení osady.

Výbor organizoval technické práce dle plánu práce a havarijní situace. Dále výbor organizoval pokračující práce svépomoci, teď za úplatu, našimi  členy druhé etapy  zesílení oplocení v délce cca 730 m. Po ukončení těchto prací již nedocházelo ke vniknutí černé zvěře do naši osady, tím nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku. Jednání o náhradě škody od mysliveckého sdružení Jíloviště ve stavu jednání ( problémy s penězi, dále změna vedení sdružení ).
Pani starostka Městské části Zbraslav  nás vyzvala na začátek října k jednaní ohledně zahrádek, jednáním byl pověřen předseda na  výborové schůzi v měsíci záři. Jednání se uskutečnilo 1.října, kde se projednávala nájemní smlouva platná do 31.12.2010, perspektivy zahrádkové osady, nové  uzavření nájemní smlouvy  na další období s předpokladem její uzavření do konce roku 2009, nájem 7 Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, jednání o prodeji pozemků zahrádek zahrádkářům byl odmítnout. Na říjnové  výborové schůzi byl výborem návrh na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok odmítnout. Návrh výboru ZO je na pronájem na 20 let nebo alespoň na 10 let.
V listopadu výbor ZO organizoval akcí k připomínkám k územnímu plánu hlavního města Prahy. Pověřenou osobou k jednání o územním plánu byl pověřen předseda ZO, v podpisové akci bylo sesbíráno 347 podpisu námi odevzdaných seznamech o další podpore a podpisech nemáme informace.
V listopadu 2009 jsme obdrželi výpověď nájemní smlouvy ze dne 23.4.1999 schválenou Radou Městské části Praha-Zbraslav usnesením č. R 34 1130 09 ze dne 13. 11. 2009. O sdělení záměru a to předem určenému zájemci ZO ČZS Zbraslav Kamínka, byla dne 17.1.2010 podaná žádost o pronájem pozemků. První jednání o pronájmu pozemků bylo na odboru majetkoprávním dne 16.12.2009. Pracovní návrh nájemní smlouvy Městské části Praha-Zbraslav nám byla dodána dne 16.2.2010 . Na   návrhu nájemní smlouvy a jeho připomínkách bylo započato 19.2.2010.  První připomínaná verze odeslána  zpět 14. 3. 2010. Pokud by došlo k nějakým vážnějším problémům při uzavírání nové nájemní smlouvy s radou  městské části Zbraslav, výbor navrhuje využití petičního zákona, zpracování petice, sběr podpisů atd.

Dne 17. 2. 2010 proběhla obhlídka zahrádkové osady na žádost paní starostky PaedDr. Dagmar Kobylkové, radní Ing. Zuzany Vejvodové, členkou komise životního prostředí Ing.Lucií Miovskou v doprovodu dalších pracovníků úřadu. Prohlídkou byly zjištěné některé nedostatky v rozporu se stavebním zákonem na některých zahradních domkách, konsultovali se představy zástupců městské časti o dodržování stavebního zákona při povolování dalších staveb zahradních domku. Na návrh pani radní bylo navrženo oddělení  pozemku na kterém je včelař a nezahrnovat je do nájmu ZO ČZS Zbraslav-Kamínka (část pozemku parc.č. 2868/2). Informace předaná výboru  včelařů.

Pro další existenci, udržení a rozvoj organizovaného zahrádkářství je pro nás žádoucí a nevyhnutelné rozšiřovat naši činnost a tak reagovat na současné trendy nového zahrádkářství. Dosavadní zaměření zahrádkářské činnosti na produkci ovoce a zeleniny rozšířit i na aktivní odpočinek zahrádkářů jejich rodin, na zvyšování tělesné a psychické kondice a uplatňování zdravého životního stylu v návaznosti na potřebu eliminace škodlivých vlivu provozu, zejména v okolí měst a obcí. Posílit podíl ČZS na zlepšování životního prostředí ve spoluprácí s místními zastupitelstvy, organizacemi ochrany přírody a dalšíma  zájmovýma organizacemi. Otvírat se veřejnosti, školám a školkám. Organizovat dny otevřených dveří pro veřejnost, podchycovat mládež pro pěstitelskou činnost. V naší zahrádkové osadě máme dost mladých rodin s malými dětmi, nebo babičky a dědečky, který přijdou navštívit naši osadu s vnoučaty, které mají své přátele a taky je přivedou sebou a prožívají tak  na naší osadě volný čas pro hry a odpočinek. Někdy to mezi sousedy působí negativně ale při troše porozumění si myslíme, že se dá vše zvládnout, pokud se budeme chovat a řídit v souladu s osadním řádem a slušným společenským chováním. Musíme si uvědomit že se nacházíme v hezké přírodě a v blízkosti lesa a dalších prostorech, které slouží k procházkám a k odpočinku.      
Pro naší prezentací budeme muset zvýšit úroveň úpravy a starostlivost o naše zahrádky, být všímavý ke svému okolí a neprodlené řešit nastávající situaci k řešení nedostatku a aktivně přijímat dobré návrhy a doporučení od naších členů a dalších aktivistů.
Pevně věřím, že ve spoluprácí se zastupiteli obce Městské časti Praha – Zbraslav dojdeme ke společnému výsledku a ke spokojenosti naších občanů a zahrádkářů k uzavření nové nájemní smlouvy pro další období.
V průběhu roku nás čeká práce sladit nové stanovy do naše činnosti, osadního řádu, při schválení zahrádkářského zákona uvést jeho znění do života naši základní organizace.

Za dosavadní práci všem členům výboru i revizní komisi děkuji, neboť bez zajištění činností jako např. vedení členské agendy, kontakt s vyššími orgány svazu, hospodaření s finančními prostředky, práce energetika, hospodáře, provozně technické skupiny atd. by organizace nemohla řádně fungovat.

Činnost základní organizace

A nyní přejděme k vlastnímu hodnocení společné činnosti ZO, k vyhodnocení plnění  plánu práce na rok 2009, stanovení plánu práce pro rok letošní a nakonec vyhodnocení plnění usnesení z minulé výroční členské schůze.
Začneme obměnou členské základny. Výbor obdržel a schválil žádosti o převod užívacího práva k 9 zahrádkám, ve dvou případech šlo o převod na pozůstalé, v jednom případě změna v rodině, 6 členů požádalo o zrušení členství a převod na nového uživatele. Celkem tedy bylo přijato 9 nových členů a byly provedeny  změny užívacího práva k těmto zahradním dílcům:

počet

Zahr. č.

Datum převodu

Bývalý uživatel

Nový uživatel

1

323

26.3.2009

Ejem  Lubomír

Zapletal Rostislav jn.

2

6

26.3.2009

Šedivá  Hana

Smutný   František

3

66

21.5.2009

Hlubuček František

Lukaš      Ladislav

4

154

21.5.2009

Jermařová  Jana

Matějka   Petr 

5

202

21.5.2009

Jansenová  Ivana

Richtrová  Marcela 

6

17

22.4.2009

Hrodej       Miroslav

Hrodej       Václav

7

402

24.9.2009

Havelka     František

Havelková   Milena

8

41

26.11.2009

Paulová Lenka

Streit       Roman

9

56

26.11.2009

Veselská  Marie

Krámek   Dan

Celkový  počet našich členů je 248.
Všechny nové členy v naší organizaci vítám a věřím, že se budou o svěřené zahrádky dobře starat. Uvítali bychom, aby se alespoň někteří z nich také zapojili do správy organizace a stali se členy výboru.

V roce 2009 se opět vyskytly případy neuhrazených příspěvků. Za rok 2009 včetně penále nebylo uhrazeno př. Koudelovou z.č.11 ke dněšnímu dni.
Z uvedeného je jasné, proč na každé členské schůzi opakujeme, že je nutné dodržovat ustanovení Smlouvy o přenechání pozemku do užívání  i Osadního řádu, k čemuž se ostatně každý z nás dobrovolně zavázal svým podpisem  při vstupu do naší organizace.

Přestože každoročně upozorňujeme na zákaz vyvážení rostlinných i dalších odpadů do okolí osady a přilehlého lesa, někteří zákaz nerespektují a rostlinný odpad, který by mohli zkompostovat, ze zahrádky raději vyvezou a tím zavdávají příčinu ke kritice organizace ze strany úředníků zdejší MČ. Navíc ten, kdo znečisťuje okolí se vystavuje nebezpečí sankcí ze strany orgánů místní správy. Na  pracovních schůzkách s vedením obce nám bylo oznámeno, že vedení obce zvýší kontrolní činnost v horní části Zbraslavi včetně kolem zahrádkářské osady, pochůzkou a také s použitím záznamové techniky.
To znamená že každý si vlastní odpad likviduje na své náklady.  Nadále  doporučujeme dodržovat zásady ekologického hospodaření a rostlinný odpad ze zahrádek využívat ke kompostování. 

Výbor děkuje všem členům, který se aktivně zapojili do brigádnické činnosti na naplánované práce které bylo nutno provést, ale i neplánované akce při opravě zesílení oplocení proti „nájezdům divokých prasat„ .  
Výbor upozorňuje všechny členy na dodržování Osadního řádu čl.4.2.c.  a to o odstranění   veškerého materiálu u oplocení a to z důvodu jeho rychlejšího amortizování a pro bezpečné provádění údržby a oprav.

Vyhodnocení pracovní činnosti za rok 2009 a plánované akce na rok 2010

1.  V minulém roce byly provedeny v rámci pracovní činnosti ( naši členové za úplatu ) tyto práce:

 1. oprava nátěrů oplocení
 2. úklid po obvodu kolem zahrádkové kolonie, sekání trávy atd..
 3. zesílení oplocení u zahrádek “ 300 “ od lesa, dále u zahrádek od ulice E. Přemyslovny a to o       celkové délce cca 700 m

    Práce, které byly zajišťované dodavatelsky v roce 2009:
-     vyčištění vodárenské nádrže a prostoru strojovny

 1. revize elektro vodárny, výměna vadných elektroměrů a jejeích revize
 2. příprava, provoz a ukončení provozu závlahového systému

2.  V letošním roce 2010 plánujeme provést následující práce:
-     pokračovat v opravách šachtic výpustních a napouštěcích systémů včetně čistění

 1. osazení nové šachty na výpusti z gravitačního systému na zahrádce č. 47 atyp
 2. pro výměnu potrubí provést výkop od vodoměrné šachty k sociálnímu zařízení
 3. oprava podlahy v zasedací buňce pod kamny
 4. úklid po obvodu kolem zahrádkové kolonie
 5. vybudovat nové přípojné místo pro vodoměr, výkop a pokládka vodovodního potrubí  pro zahrádky č. 301 – 332
 6. pro výměnu starého poškozeného potrubí, provést výkopové práce u studny
 7. oprava dlažby před objektem WC “ ŽENY ”
 8. oprava netěsností potrubí
 9. oprava šoupat a jejích zprovoznění  

Pro případ mimořádných výdajů je nutné mít rezervní finanční prostředky, a proto výbor ZO navrhuje i pro rok 2011 vklad do fondu oprav ve výši   300,- Kč na člena  s termínem úhrady do konání VČS 2011.

 

Hospodaření a stav majetku
Podrobný přehled finančního hospodaření bude předložen v samostatné zprávě, na tomto místě se zaměříme především na spotřebu elektrické energie v minulém období  a hodnotu majetku, který máme k dispozici.

Spotřeba elektrické energie
Odběr elektrické energie jednotlivými uživateli   činil + nájem elektroměru           92 066,- Kč
Společný odběr elektrické energie (čerpací práce, třífázový proud, stálé platy)    59 520,- Kč
Celkem            151 586,- Kč
Výši společné spotřeby elektřiny na čerpací práce může ovlivnit každý z nás, tím, že nebudeme plýtvat zálivkovou vodou. Cena elektřiny se rok od roku zvyšuje, zálohu na úhradu společné spotřeby elektrické energie  pro letošní rok je stanovená na 240,- Kč, mimo majitele - provozovatele bazénů.

Hmotný majetek ZO ČZS  Zbraslav Kamínka
Naše základní organizace vlastní značný majetek, proto se věnuje patřičná pozornost ekonomickým otázkám a hospodaření s materiálovými prostředky, které nejsou nikterak malé:
Vlastníme:
Pozemky na LV č. 2626        v  hodnotě                          2 180 000,- Kč
                     Stavby                                    v hodnotě                           1 387 271,-     Kč
Dlouhodobý hmotný majetek  má hodnotu                                      3  567 271,- Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  je                                               46 563,- Kč
Operativní evidence  je                                                                              3 033,-    Kč
Celková inventární hodnota majetku  je                                   3 616 867,- Kč

Nyní nás s podrobnými výsledky finančního hospodaření, s plněním finančního rozpočtu v roce 2009 a s návrhem rozpočtu na letošní rok v samostatné zprávě seznámí pokladní naší organizace přítelkyně Sadílková.
Následně bude přednesena zpráva revizorů, kteří průběžně prováděli kontrolu účtů, stavu hospodaření  a  pravidelně se zúčastňovali  jednání výboru.

Ze života naší organizace:
Vážení přátelé, před závěrečným vyhodnocením plnění usnesení minulé VČS  mi dovolte, abych jménem výboru  poblahopřál všem našich členům, kteří v letošním roce oslavili nebo ještě oslaví svá významná  “kulatá”  výročí.  Na základě Zákona o ochraně osobních údajů již nebudeme oslavence  jmenovat a uvádět jejich věk, ale přesto jim všem přeji do dalších let vše nejlepší, pevné zdraví a hodně radostných chvil strávených na zahrádce.
Bohužel v životě jsou i smutné události, podle oznámení doručených výboru v minulém roce a do dnešního dne zemřeli tito naši přátelé:


                        zahr.č. 105   Šinfelt  Josef  
330   Capouch Stanislav                       
Prosím věnujme uctění jejich památky minutu ticha.      Děkuji vám.

Na závěr provedeme  Vyhodnocení plnění usnesení VČS ZO Zbraslav – Kamínka za rok 2009

Přestože jsme ve zprávě o některých otázkách již podrobněji hovořili, je naší povinností informovat vás o tom, jak bylo splněno usnesení minulé výroční schůze.

 

2.  u k l á d á  výboru organizace:

 1. Soustavně usilovat o zapojení nových  a věkově mladších členů  organizace do aktivní

práce, a tak vytvářet podmínky pro zabezpečení kontinuity ve funkcích a v řízení  organizace:              daří se pouze na technických konsultacích

 1. Důsledně realizovat plán oprav, udržovacích a obnovovacích prací v zahrádkové osadě schválený výborem organizace:                  plnění průběžně
 2. Dbát o zlepšení celkového prostředí v zahrádkové osadě a vést členy k důslednému plnění osadního řádu. Zamezit narušování životního prostředí v zahrádkové osadě a kolem ní:                        řešeno dopisy, pozvání na výbor, atd.
 3. Jednat s honitbou Jíloviště - Zbraslav o náhradu škod pro zahrádkáře způsobenou činností černé zvěře na jejích záhradách a oplocení:              dle zprávy .

3.  u k l á d á   č l e n ů m  - uživatelům zahrádek:

 1.  Novým členům převzít „Osadní řád“ a realizovat jej v každodenní činnosti: bez problému
 2. Neustále pečovat o přidělené zahrádky a tak přispívat k neustálému zkvalitňování celkového prostředí v zahrádkové osadě a její estetické a kulturní úrovně: - dle zprávy
 3. Respektovat zásady ekologického hospodaření na zahrádkách a zamezit rozšiřování plevelných rostlin:  - dle zprávy
 4. Všichni členové – uživatelé, kteří mají povolené bazény,  přísně dodržovat    pravidla „ Provozního řádu vodního hospodářství“  a  „Osadního řádu“:  - za rok 2009 bez problému
 5. Uvést své zahrádky do souladu s „Osadním řádem“ s důrazem na čl.č.4.2., písm. c – ukládaní materiálu kolem oplocení: některé nedostatky odstraněné po upozornění, dále dle bodu „ h „  
 6. Zaplatit příspěvek za zrušené brigády ve výši  300,- Kč:          plněno
 7. Př. Bačíkové z.č. 101 kontrolovat vjezd aut do záhradkové kolonie:  neplněno
 8. Odstranit nedostatky kolem oplocení a uvést jej do souladu s “ Osadním řádem” dle čl.4.2. písm.c do konce roku 2009, od 1.1.2010 budou této nedostatky odstráňovány  na náklady uživatele zahrádky:       
  - vyhodnocení po následné kontrole v měsící dubnu 2010

 

Vážení přátelé,
vyslechli jste zprávu o činnosti naší organizace v uplynulém období. Děkuji všem, kdo se podíleli na dobrých výsledcích práce v loňském roce  a  věřím, že se nám podaří splnit úkoly naplánované pro  letošní rok včetně zlepšení vzájemných vztahů mezi některými sousedy.

Děkuji vám za pozornost.