Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHÚZE ZO ČZS  ZBRASLAV – KAMÍNKA
KONANÉ DNE 20. BŘEZNA 2010.    

Program:

1.   Zahájení, volba návrhové a volební komise.
2.   Zpráva o činnosti výboru a celé ZO od minulé VČS.
3.   Zpráva o hospodaření ZO, účetní uzávěrka za rok 2009 a návrh rozpočtu na 2010.
4.   Zpráva revizorů účtů.
5.   Diskuse.

 1. Usnesení.
 2. Závěr.

Ad       1.   Zahájení provedl předseda ZO Ing. Jakubík. Dále navrhl volební komisi ve
složení Šatra, Zapletal a Zatloukal a návrhovou komisi ve složení Ing. Dlabač,          
Diviš a Lačňák. Obě komise byly členskou schůzí v navrženém složení schváleny.

2.  Zprávu o činnosti přednesl Ing. Smrčenský.

 1. Zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku a návrh rozpočtu přednesla pí. Sadílková.

 

 1. Zprávu revizorů účtů přednesl v zastoupení Ing. Smrčenský.

 

 5.   DISKUSE

 -    Ing. Jakubík, předseda ZO, zahr.305, informoval členskou základnu o průběhu jednání ve věci připomínek k územnímu plánu hl.m. Prahy a o jednání s úřadem m.č. Zbraslav ve věci nové smlouvy o pronájmu pozemku naší záhrádkářské organizaci.
Sdělil, že největším problémem nové smlouvy je dohoda o době jejího trvání, kde se
postoj úřadu, který navrhuje dobu neurčitou liší od požadavku zahrádkářské
organizace, která požaduje pronájem na dobu určitou a to nejméně na deset let.
Dále seznámil členstvo s nově navrženou cenou za pronájem pozemku ve výši
7,- Kč za 1 m2 za rok s tím, že tato cena odpovídá platné vyhlášce a je na její spodní
hranici. V případě nedohody o trvání nové smlouvy výbor zváží použití institutu
petičního zákona, čímž by se tento problém přenesl na jednání celého zastupitelského
sboru obce Zbraslav, kde je v této věci předpoklad větší vstřícnosti vůči naší      
organizaci. Celkový přístup zastupitelů obce vůči naší ZO však nezpochybňuje
jejich vůli na současném pokračování činnosti naší zahrádkářské osady, pouze
jsou prosazovány nové přístupy, jako např. větší vstřícnost vůči veřejnosti, dny
otevřených dveří pro školky, školy a pod., na kterých podmínkách je ze strany
výboru ZO snaha se dohodnout. Spolu s tím však zároveň výrazně vystupuje do
popředí i potřeba většího tlaku na ty členy ZO, kteří nedodržují její platný řád
jak uvnitř, tak vně zahrádkářské kolonie a tím nepřispívají k dobrým vztahům
mezi naší ZO a ostatní veřejností.
Zájem naší ZO na sjednání smlouvy na dobu určitou je dán zejména nemalou výší
investic na údržbu a provoz zahrádkářské osady, ze kterého hlediska by byla smlouva
na dobu neurčitou demotivujícím prvkem.                  

 1. Dr. Šefraný, zahr.170, osvětlil vliv připravovaného zahrádkářského zákona na

činnost, ale zejména budoucnost zahrádkářské kolonie, kde samotný zákon nic
nevyřeší, takže nejdůležitější je samotný přístup obce, který je pro budoucnost zahrádkářské osady limitující.

 1. Hruškovič, zahr.318, požádal, aby do plánu údržby pozemků v okolí zahr.

kolonie bylo zahrnuto i sekání trávy v prostoru od zahr.318 směrem do města,  tedy aby se udržoval pozemek kolem plotu u celé osady a ne jen někde.

             -    Gašparovič, zahr.34, v řadě kde má zahrádku nefungovala v zimě el. energie.
Na tento fakt poukázal v souvislosti s tím, že u jedné zahrádky (nechtěl uvést které), byl instalován vnější kabel, evidentně připravený na zapojení do pro spotřebu el. energie individuálně neměřeného rozvodu 380 V, tedy že se evidentně jednalo o černý odběr.

 1. Ing. Jakubík,  jedná se o zahrádku č. 22,  budeme řešit systémově tím, že bude

přijato takové technické řešení, aby k těmto situacím již nemohlo docházet.  

 1. Žáková, zahr.182, v reakci na zprávu revizorů účtů (zákaz používání hlučných

pracovních strojů, např. sekání trávy ve dnech pracovního klidu, tedy i o sobotách)
uvedla, že dle platného řádu zahr. kolonie se jedná o neděle a státní svátky.    

 1. Šatra za volební komisi konstatoval, že na schůzi je přítomno 159 členů  ZO

      s platnými hlasy, což činí 64 % členské základny, takže schůze je
USNÁŠENÍ SCHOPNÁ.

 1. Ing. Dlabač za návrhovou komisi přednesl návrh usnesení, který byl s výjimkou dvou zdržení se, všemi hlasy  SCHVÁLEN.

        

 1. Závěrem Ing. Jakubík poděkoval všem přítomným včetně hostů za účast a diskusní příspěvky a VČS ukončil.

  

Zápis provedl: Šatra