Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

 Usnesení výroční členské schůze ZO ČZS Zbraslav – Kamínka
konané dne 20. března 2010 na Zbraslavi

Výroční členská schůze:

 1. p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e :  
 2. Zprávu výboru o činnosti organizace od minulé členské schůze a základní úkoly na rok 2010.
 3. Zprávu o hospodaření za rok 2009.
 4. Zprávu revizorů.
 5. Rozpočet na rok 2010.
 6. Příspěvek do fondu oprav pro rok 2011, a to částkou 300,- Kč.

2.  u k l á d á  výboru organizace:

 1. Soustavně usilovat o zapojení nových  a věkově mladších členů  organizace do aktivní

práce, a tak vytvářet podmínky pro zabezpečení kontinuity ve funkcích a v řízení  organizace.

 1. Důsledně realizovat plán oprav, udržovacích a obnovovacích prací v zahrádkové osadě schválený výborem organizace.
 2. Dbát o zlepšení celkového prostředí v zahrádkové osadě a vést členy k důslednému plnění osadního řádu. Zamezit narušování životního prostředí v zahrádkové osadě a kolem ní.
 3. Posílit podíl ZO na zlepšování životního prostředí ve spoluprácí s místními zastupitelstvy, organizacemi ochrany přírody a dalšími  zájmovými organizacemi. Otvírat se veřejnosti, školám a školkám. Organizovat dny otevřených dveří pro veřejnost, podchycovat mládež pro pěstitelskou činnost.
 4. Uzavřít novou nájemní smlouvu na další období ( eventuálně svolat členskou schůzi)
 5. Při problémech s uzavíráním nájemní smlouvy, využít Zákon č. 85/1990 Sb. O právu petičním, příprava a realizace petice + podpisy – výbor ZO, jednáním pověřit: předsedu ZO
 6. Po stavební stránce provést kontrolu zahradních domků, altánu, atd.
 7. V osadních rozváděčích odpojit trojfázové zásuvky – 400V

3.  u k l á d á   č l e n ů m  - uživatelům zahrádek:

 1.  Novým členům převzít „Osadní řád“ a realizovat jej v každodenní činnosti.
 2. Neustále pečovat o přidělené zahrádky a tak přispívat k neustálému zkvalitňování celkového prostředí v zahrádkové osadě a její estetické a kulturní úrovně.
 3. Respektovat zásady ekologického hospodaření na zahrádkách a zamezit rozšiřování plevelných rostlin.
 4. Všichni členové – uživatelé, kteří mají povolené bazény,  přísně dodržovat    pravidla „ Provozního řádu vodního hospodářství“  a  „Osadního řádu“.
 5. Uvést své zahrádky do souladu s „Osadním řádem“ s důrazem na čl.č.4.2., písm. c – ukládaní materiálu kolem oplocení do konce dubna 2010, od 1.1.2010 budou této nedostatky odstráňovány  na náklady uživatele zahrádky
 6. Zaplatit příspěvek za zrušené brigády ve výši  300,- Kč
 7. Zlepšit hospodáření s dešťovou vodou na svých zahrádkach

Za správnost: Ing. Peter Jakubík