Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

Usnesení členské schůze ZO ČZS Zbraslav – Kamínka
konané dne 25. září 2010 na Zbraslavi

 

Členská schůze:

 1. Bere na vědomí novou nájemní smlouvu ze dne 27. 8. 2010 a úkoly z vyplívající pro celou základní organizací a všechny její členy

 

 1. p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e :  
 1. Zprávu  vyjednávacího týmu a ukončení jeho činnosti, výboru ZO o činnosti organizace od minulé členské schůze.
 2. Schvaluje změny v osadním řádu:
  1. p.č. 2868/2, 2873/1, 3274
  2. a) dne 27.8.2010,  c) (zahrádky č.301 – 332 výhradní podílníci)

             v čl.2.1 doplnit mobilním telefonem, e-mailem
doplnit před „Závěrečná ustanovení“ nově bod IX. , bod VIII. Povinnosti k věcem   veřejným a veřejně  prospěšným. 
8.1. Nájemce se zavazuje, že bude po celou dobu nájmu prosazovat nové přístupy zahrádkářské organizace ve vztahu k veřejnosti, a to vetší vstřícnosti konáním různých akci ( dny otevřených dveří, návštěvy škol, školek apod.) a zpřístupněním areálu pro veřejnost. Tyto akce budou prováděny minimálně čtyřikrát ročně a o jejích konání bude nájemce dopředu informovat pronajimatele.
9.1. doplnit  dne :“ 25. záři 2010  „

 1. u k l á d á  výboru organizace:

 

 1. Do 10. října  2010 zveřejnit ve vývěsních skřínkách  a na internetu doslovný text  nové smlouvy mezi MČ Zbraslav a ZO ČZS Zbraslav - Kamínka
 2. Nejméně 2x ročně provést komisionelní kontrolu všech zahrádek a péče o ně. Při zjištění nedostatků volat ihned členy k odpovědnosti. V případech stejných nedostatků následnou kontrolou, přikročit k okamžitému zrušení smlouvy o užívání podle  Osadního řádu bod 7.1 d).
 3. Do výroční členské schůze připravit nové nájemní smlouvy a osadní řád pro všechny členy naší ZO ČZS Zbraslav – Kamínka                                         T: výroční schůze
 4. Připravit nové propočty nájemného ( 7Kč/m2)                                    T: 1/2011
 5. Připravit návrh na nového člena revizní komise                                  T: výroční schůze                          

4.  u k l á d á   č l e n ů m  - uživatelům zahrádek:

 1. Členská schůze ukládá všem členům seznámit se s textem nové smlouvy o nájmu zahrádkové kolonie a všechna ustanovení důsledně respektovat. Uvědomit si, že důvodem k vypovězení smlouvy je neplnění našich vnitřních norem, Stanov ČZS a Osadního řádu.

 

 1. Důsledně se řídit novým osadním řádem a úkoly vyplývající z nové nájemní smlouvy  

 

      c)   Dát zahrádky do souladu s osadním a to zejména:
Čl. 3.2. – odstranit ořešáky, jedle, smutné vrby, břízy apod.                 T: 5/2011

Čl. 3.3. – upravit porosty tak, aby nezasahovali do sousední zahrádky a společné plochy. …..                                                                                                  T: 5/2011 

Čl. 3.8 – upravit ploty do výšky oplocení max.1 m a musí být průhledné….  T: 5/2011

d) Čl. 4.2.a)– užívat zahrádku k zahrádkářským účelům, trvale a řádně obdělávat …..        
T: trvale
b)– respektovat sousedská práva  ………, nepoužívat sekaček, drtiček ve                                                           ve svátek a ve dnech pracovního klidu (neděle)                         T: trvale

                        c)– nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady                              T: trvale

           

Za správnost: Ing. Peter Jakubík