Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

Smlouva o nájmu pozemků
uzavřená podle § 663 a násl. Občanského zákoníku

Městská část Praha – Zbraslav
IČ 00241857
jednající PaedDr. Dagmar Kobylkovou, starostkou
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav
číslo bankovního účtu 9021-2000865329/0800
variabilní symbol: 522
(dále jen „pronajímatel“)

a

Český zahrádkářský svaz, Základní organizace Zbraslav Kamínka
IČ 65400721
jednající Ing. Peterem Jakubíkem, předsedou
Elišky Přemyslovny 391
156 00 Praha - Zbraslav
(dále jen „nájemce“)

pronajímatel a nájemce vyjadřují shodnou vůli nadále provozovat zahrádkářskou kolonii Pod Baněmi v Praze – Zbraslavi mezi stávajícími stranami a v současném rozsahu a proto spolu ve shodě uzavřeli podle § 663 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o pronájmu pozemků:

 1. Předmět nájmu
 1. Hlavní město Praha vlastní a Městská část Praha - Zbraslav má svěřeny ve správě pozemky parc. č. 2868/2 o velikosti 5.764 m2, parc. č. 2873/1 o výměře 66.351 m2, parc. č. 3274 o výměře 33 m2 a parc. č. 2874/1 o výměře 142 m2, vše v k.ú. Zbraslav, obec Praha (dále jen „pozemky“). Celková výměra pozemků tak činí 72.290 m2.
 2. Pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, katastrálního pracoviště Praha, na LV 1707 pro k.ú. Zbraslav a obec Praha, kde jsou vyznačeny též nabývací tituly k nim.
 3. Pronajímatel přenechává k užívání nájemci pozemky, uvedené v čl. 1 odst. 1 této smlouvy, za níže uvedených podmínek a nájemce tyto pozemky do nájmu přijímá a zavazuje se hradit sjednané nájemné.
 4. Smluvní strany konstatují, že nájemce pozemky převzal již před podpisem této smlouvy.
 5. Nájemce prohlašuje, že pronajaté pozemky jsou na základě v minulosti nájemcem provedených úprav a na jeho náklady způsobilé k užívání dle této smlouvy.
 1. Účel nájmu

Pozemky se dávají do nájmu za účelem užívání jako zahrádkářská osada, zřízená na základě rozhodnutí o využití území, vydaného Útvarem hlavního architekta v Praze dne 20.12.1983 pod č. j. ÚHA 14312/83. Objekty a podzemní vedení, nacházející se na pronajatých pozemcích, byly již dříve pořízeny nájemcem nebo jeho členy na základě stavebního povolení a jsou jeho vlastnictvím, není-li prokázáno jinak.

 1. Doba trvání nájmu
 1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou.
 2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Smluvní strany sjednávají výpovědní lhůtu 24 měsíců, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
 1. Výše nájemného
 1. Nájemné je, v mezích zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (cenový věstník), stanoveno usnesením Rady MČ Praha – Zbraslav č. R 21 277 10 ze dne 17. 8. 2010 ve výši 7 Kč/m2/rok. Nájemné tedy činí částku ve výši 506.030 Kč.
 2. Nájemné je hrazeno bezhotovostním převodem ve dvou půlročních splátkách, splatnost jednotlivých splátek je stanovena vždy k 30. květnu a k 30. listopadu běžného roku.
 3. Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, a to v mezích zákona o cenách a aktuálního cenového věstníku. Pronajímatel oznamuje změnu výše nájemného písemně, a to nejpozději do 31.1. následujícího roku. Změna výše nájemného je účinná od 1.6. roku, pro který má být nájemné zvýšeno.
 4. Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nájemce, ač upomenut, nezaplatil nájemné ani do 30 dní od doručení upomínky. Doručením písemného odstoupení nájemní smlouva zaniká.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran
 1. Nájemce je povinen udržovat pozemky v takovém stavu, aby mohly být využívány
  ke sjednanému účelu.
 2. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, a to zejména v oblasti protipožární, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 3. Nájemce není oprávněn dát pozemky do podnájmu třetí osobě, to neplatí, jde-li o podnájem pozemků nebo jejich částí v souladu s účelem této smlouvy jednotlivým členům nájemce. Členové nájemce jsou oprávněni užívat dílce pozemků (zahrádky) v zahrádkářské osadě k individuálnímu zahrádkaření na základě smlouvy, kterou s nimi uzavírá ZO ČZS podle rozhodnutí nájemce o přenechání dílce pozemku. Členové nájemce jsou oprávněni užívat společná zařízení a společné plochy na pozemcích.
 4. Na dílcích je možné stavět zahradní chaty a altány, sloužící pro odpočinek, uskladnění výpěstků, nářadí a jiných zahrádkářských potřeb, dále provozní zařízení (skleníky, nádrže na vodu, komposty a pod.), a to v souladu s platnými předpisy pro stavby v zahrádkářských osadách. Veškeré stavby však musí být řešeny jako dočasné; to neplatí, jde-li o liniové stavby. Tato smlouva však není souhlasem s umístěním liniových staveb.
 5. Nájemce se zavazuje, že
 • svým členům neumožní na pozemcích chov hospodářských zvířat,
 • bude respektovat sousedská práva ve smyslu občanského zákoníku,
  zejména nesmí jeho členové obtěžovat nad míru přiměřenou poměrům vlastníky okolních pozemků hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, pachy pevnými a tekutými odpady, stíněním,
 • jeho členové nebudou narušovat vzhled okolí zahrádkářské osady nevhodně založenými komposty a skládkami,
 • jeho členové budou udržovat pořádek a dodržovat hygienické předpisy.
 1. Nájemce odpovídá za škodu, která vznikne na pozemcích jeho činností nebo činností osob, kterým na pozemky umožnil přístup.
 2. Nájemce se zavazuje na vlastní náklady provádět běžnou údržbu pozemků (travní, keřovou a stromovou).
 3. Smluvní strany konstatují, že vlivem stavební činnosti několika členů zahrádkářského svazu došlo k porušení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (zahradní chatky nesplňují zákonné parametry). Seznam těchto zahradních chatek je uveden v příloze smlouvy. Nájemce se zavazuje, že zamezí dalšímu porušování stavebních předpisů jednotlivými členy zahrádkářského svazu při budování nových nebo rozšiřován stávajících zahradních chatek.
 4. Nájemce se zavazuje, že bude po celou dobu nájmu prosazovat nové přístupy zahrádkářské organizace ve vztahu k veřejnosti, a to větší vstřícností konáním různých akcí (např. dny otevřených dveří, návštěvy škol, školek apod.) a zpřístupněním areálu pro veřejnost. Tyto akce budou prováděny minimálně čtyřikrát ročně a o jejich konání bude nájemce dopředu informovat pronajímatele.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Změny provedené na předmětu nájmu nezakládají v případě skončení nájmu nájemci právo na úhradu nákladů s nimi spojených.
 2. Nájemce je při skončení nájmu povinen uvést pozemky vlastním nákladem do původního stavu, tedy zejména zajistit odstranění  veškerých staveb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Současně se smluvní strany dohodnou na datu, ke kterému mají být pozemky uvedeny do původního stavu, dále též podmínky a způsob převzetí porostů, dalších objektů a podzemních vedení či liniových staveb, pořízených nájemcem přede dnem ukončení smlouvy a pořízených na základě vydaných příslušných povolení.
 3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv MČ Praha – Zbraslav, vedené Úřadem MČ Praha – Zbraslav, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že všechny skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění obsahu smlouvy bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
 1. O uzavření smlouvy rozhodla Rada Městské části Praha Zbraslav usnesením č. R 21 277 10 dne 17.8.2010.
 1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě pro každou smluvní stranu.

Přílohy:

  • Seznam neoprávněně vystavěných chatek
  • Ortofotomapa

V Praze – Zbraslavi dne

 

 

Městská část Praha Zbraslav

 

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace Zbraslav Kamínka

 

…………………………..

 

…………………………..

PaedDr. Dagmar Kobylková

 

Ing. Peter Jakubík

starostka

 

předseda