Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

ZPRÁVA

výboru pro výroční členskou schůzi ZO ČZS Zbraslav - Kamínka

konanou  dne   21. března 2009

 

 

Vážení přátelé, dámy a pánové!

 

Vítám vás na dnešní výroční členské schůzi naší základní organizace.

 

 

 

Začneme činností výboru.

 

V minulém roce byla provedená volba předsedy, výboru a revizní komise ZO. Schůze schválila snížení výboru o jednoho člena. Na výroční členské schůzi nebyly přítomní všichni naši členové tak zopakuji součastné složení výboru naši základní organizace:

Předseda základní organizace: Ing.  Peter Jakubík z.č. 305

Složení výboru: př. Marie Hrabánková – místopředseda z.č. 119,  př. Hana Marková – jednatelka z.č. 151, př. Zdeňka Sadílková – pokladní z.č. 113, př. František Šatra – hospodař z.č. 306, členové Ing. Zdeněk Boublík z.č. 404, př. Karel Botek z.č. 328, Ing. Jan Dlabač z.č. 194, Ing. Oldřich Smrčenský z.č. 331.

Jmenovala revizory: př. Martu Perníkářovou z.č. 107, př. Martu Ranšovou z.č. 118, př. Rostislava Zapletala z.č. 324.

V průběhu roku se  výbor pravidelně (mimo prázdniny) scházel každý   čtvrtek po 20-tém v měsíci. Tento termín se bude dodržovat i nadále. Většiny jednání  se zúčastnil alespoň jeden člen revizní komise. Na schůzích byly průběžně řešeny organizační, provozní, technické, finanční a další záležitosti nezbytné k zajištění chodu organizace.

V uplynulém roce se nemusel výbor, jako v minulých letech, zabývat přednostně problematikou zajištění dostatku zálivkové vody. Relativně dostatek čerpané vody z jímek a srážková voda spolu s  dobře fungujícím závlahovým systémem zajišťovala pro naše potřeby dostatek vody pro naší zahrádkářskou činnost v průběhu celého roku. V souvislosti s hospodařením s vodou se používaní bazénů řídilo v souladu s „Provozním řádem vodního hospodářství“ a „Režimem používání bazénů“. Dále zůstává dořešit dodávku pitné vody do spodní části zahrádek č. 301 – 332 s předpokladem realizace v roce 2009. V součastné době jsou ukončeny  práce na projektové dokumentaci  a vyřizuje se stavební ohlášení ( objednávka na PD č.j. 2108 ). (doplní ing.Smrčenský )

Kromě žádostí o povolení bazénů byly výboru předloženy také žádosti o povolení staveb. Technická skupina vyřídila kladně dvě žádosti  o povolení stavby zahradního domku. Proto všem, ale zejména novým členům, připomínám, že je vhodné všechny stavební záměry  předem konzultovat s ing. Dlabačem, který má vyřizování žádostí na starosti. Ten posoudí, zda záměr je v souladu s plánem výstavby území, který byl schválen příslušným stavebním úřadem při vydání stavebního povolení ke zřízení osady.

 

Bohužel když nás netrápí sucho tak si to příroda vybere jinak, dle definice př. Bačíkové z.č. 101 „nájezdem divokých prasat„ do zahrádkové kolonie. K tomuto tématu  vloni výbor řešil 3 písemné stížnosti, dále přímo osobně  na výboru ZO, bezpočet telefonních hovorů. Ve zkratce nebudeme tu podrobně jmenovat co se kolem  „nájezdu divokých prasat„ dělo, výsledek je odstranění nepořádku kolem vnějšího oplocení  jak ze vnější tak i vnitřní strany v části kolonie od lesa. Dále svépomoci, teď za úplatu bylo našimi  členy provedeno zesílení oplocení v délce 330 m a to v prostoru od lesa. Jenomže prasátka chytrá si nalezla cestu do kolonie, kde není zesílené oplocení a už i letos máme nezvané hosty a máme „poryto“. A proto musíme v co nejbližší době dodělat zesílení oplocení v délce cca 700 m. Pro plnění podobných úkolů bylo správné rozhodnutí výboru zrušit klasické brigády a zavést nový způsob při údržbě a opravách zařízení kde je nutné provádět fyzicky náročné a odborné práce, které je nutno zadat odborným firmám. Práce, které se vyskytnou a nebude nutné je zadávat firmám, bude možné provádět za stanovených podmínek i zdatným, technicky na výši členům  organizace za úplatu.  

 

Minulý rok jako i roky minulé nám nepřinesly klidu co se týče  vykrádaní chat, poškozování majetku atd. Výbor nemá informace  kolik bylo na policií celkem podáno  oznámení  za spáchané škody. Byl i případ , kde byl zadržen pachatel a předán  Městské  policií a dále předán státní policii.

 

Tak to  bylo krátce o hlavní činnosti výboru ZO.  Za dobrou a dlouholetou práci ve výboru ZO bylo př. Haně Markové a př. Zdeně Sadílkové uděleno „Čestné uznání“ Územním sdružením. Dále za dlouholetou práci ve výboru ZO budě v dubnu udělená Republikovou radou „Bronzová medaile“ př.Janu Dlabačovi. Dále za dlouholetou práci ve výboru ZO a ve vyšších orgánech ČZS bude v dubnu udělená Republikovou radou „Zlatá medaile“ Dr.Stanislavu Šefranému, Csc. Všem oceněným za jejích dlouholetou  práci ve výboru ZO a ve vyšších orgánech ČZS  děkuji. 

Za dosavadní práci všem členům výboru i revizní komisi děkuji, neboť bez zajištění činností jako např. vedení členské agendy, kontakt s vyššími orgány svazu, hospodaření s finančními prostředky, práce energetika, hospodáře, evidence brigád atd. by organizace nemohla řádně fungovat.

 

Činnost základní organizace

 

A nyní přejděme k vlastnímu hodnocení společné činnosti ZO, k vyhodnocení plnění  plánu práce na rok 2008, stanovení plánu práce pro rok letošní a nakonec vyhodnocení plnění usnesení z minulé výroční členské schůze.

Začneme obměnou členské základny. Výbor obdržel a schválil žádosti o převod užívacího práva k 8 zahrádkám, ve dvou případech šlo o převod na pozůstalé, v jednom případě změna v rodině, 5 členů požádalo o zrušení členství a převod na nového uživatele. Celkem tedy bylo přijato 8 nových členů a byly provedeny  změny užívacího práva k těmto zahradním dílcům:

 

počet

Zahr. č.

Datum převodu

Bývalý uživatel

Nový uživatel

1

317

21.2.2008

Zatloukalová Pavla

Zatloukal  Zdeněk

2

40

24.4.2008

dědicové po p.Rajtorálové

Streit  Petr

3

54

24.4.2008

Fürst  Josef

Ing. Malá Věra

4

31

26.6.2008

Hudcová  Petra

Biegelová Alena

5

6

26.6.2008

Motliková Marcela

Šedivá  Hana

6

32

25.9.2008

Nymbursky

RNDr. Pospišil Josef

7

128

25.9.2008

Ing. Bohačová

Šťáhlavská Martina

8

81

20.11.2008

Krajíček  František

Krajíček  Martin

 

Celkový  počet našich členů je 248.

Všechny nové členy v naší organizaci vítám a věřím, že se budou o svěřené zahrádky dobře starat. Uvítali bychom, aby se alespoň někteří z nich také zapojili do správy organizace a stali se členy výboru.

 

V roce 2008 se opět vyskytly případy neuhrazených příspěvků. Nezaplaceno za rok 2008 bylo zaplaceno spolu za rok 2009 až 12.3.2009 př. Genčurem z.č. 172. Za rok 2008 včetně penále bylo uhrazeno př. Fárkovou z.č.25 dne 3.2.2009. Za rok 2008 nebylo uhrazeno př. Janíková z.č. 174 ke dněšnímu dni. Do konce června výbor k uvedeným členům – neplatičům zaujme stanovisko jak jejich pohledávky dořešit.

Z uvedeného je jasné, proč na každé členské schůzi opakujeme, že je nutné dodržovat ustanovení Smlouvy o přenechání pozemku do užívání  i Osadního řádu, k čemuž se ostatně každý z nás dobrovolně zavázal svým podpisem  při vstupu do naší organizace.

 

Přestože každoročně upozorňujeme na zákaz vyvážení rostlinných i dalších odpadů do okolí osady a přilehlého lesa, někteří zákaz nerespektují a rostlinný odpad, který by mohli zkompostovat, ze zahrádky raději vyvezou a tím zavdávají příčinu ke kritice organizace ze strany úředníků zdejší MČ. Navíc ten, kdo znečisťuje okolí se vystavuje nebezpečí sankcí ze strany orgánů místní správy. 
To znamená že každý si vlastní odpad likviduje na své náklady.  Nadále  doporučujeme dodržovat zásady ekologického hospodaření a rostlinný odpad ze zahrádek využívat ke kompostování. 

 

Výbor děkuje všem členům, který se aktivně zapojili do brigádnické činnosti na naplánované práce které bylo nutno provést, ale i neplánované akce při opravě zesílení oplocení proti „nájezdům divokých prasat„ . 

Výbor upozorňuje všechny členy na dodržování Osadního řádu čl.4.2.c.  a to o odstranění   veškerého materiálu u oplocení a to z důvodu jeho rychlejšího amortizování a pro bezpečné provádění údržby a oprav.

 Těm členům, kteří mají nadělané hodiny na brigádách za předcházející roky a zbylo jich ještě šest, nebude za rok 2009   účtován  příspěvek za brigády.

 

Vyhodnocení pracovní činnosti za rok 2008 a plánované akce na rok 2009

 

1.  V minulém roce byly provedeny v rámci pracovní činnosti ( naši členové za úplatu ) tyto práce:

-          oprava nátěrů oplocení

-          úklid po obvodu kolem zahrádkové kolonie, sekání trávy atd..

-          zesílení oplocení v délce 330 m v prostoru od lesa 

 

    Práce, které byly zajišťované dodavatelsky v roce 2008:

     oblast elektro:

-          vyčištění vodárenské nádrže a prostoru strojovny

-          revize elektro vodárny

-          příprava, provoz a ukončení provozu závlahového systému

 

2.  V letošním roce 2009 plánujeme provést následující práce:

     -     zesílení oplocení  u zahrádek “ 300 “ od lesa, dále u zahrádek od ulice E. Přemyslovny a to o            celkové délce cca 700 m

-          pokračovat v opravách šachtic výpustních a napouštěcích systémů včetně čistění

-          osazení nové šachty na výpusti z gravitačního systému na zahrádce č. 48 (47) atyp

-          pro výměnu potrubí provést výkop od vodoměrné šachty k sociálnímu zařízení

-          oprava podlahy v zasedací buňce pod kamny

-          úklid po obvodu kolem zahrádkové kolonie

-          vybudovat nové přípojné místo pro vodoměr, výkop a pokládka vodovodního potrubí  pro zahrádky č. 301 – 332

-          pro výměnu starého poškozeného potrubí provést výkop od vodoměrné šachty k sociálnímu zařízení

-          oprava dlažby před objektem WC “ ŽENY ”

-          oprava netěsností potrubí

-          oprava šoupat a jejích zprovoznění

    

3.  Práce prováděné v roce 2008 dodavatelským způsobem: 

     -    stavební část:

-          výměna uzavíracích armatur ve vypouštěcích šachtách gravitačního systému a napouštěcího vodovodního systému

-          oprava prasklého šoupětě DN 80 na gravitačním vodovodním systému

-          příprava, provoz a ukončení provozu závlahového systému

-          čistění vnitřku ocelových nádrží od spadané rzí

 

Na závěr této části připomínám, že většina společného zařízení a vybavení je původní, proto je nutné věnovat pozornost jejich pravidelné údržbě, všichni se musíme snažit zamezit  úmyslnému, ale i neúmyslnému ničení toho, co máme k dispozici.

 

Pro případ mimořádných výdajů je nutné mít rezervní finanční prostředky, a proto výbor ZO navrhuje i pro rok 2010 vklad do fondu oprav ve výši   500,- Kč na člena  s termínem úhrady do konání VČS 2010.

 

Hospodaření a stav majetku

Podrobný přehled finančního hospodaření bude předložen v samostatné zprávě, na tomto místě se zaměříme především na spotřebu elektrické energie v minulém období  a hodnotu majetku, který máme k dispozici.

Spotřeba elektrické energie

Odběr elektrické energie jednotlivými uživateli     činil + nájem elektroměru        115 930,- Kč

Společný odběr elektrické energie (čerpací práce, třífázový proud, stálé platy)       54 285,- Kč

                                                                                                Celkem            170 215,- Kč

Výši společné spotřeby elektřiny na čerpací práce může ovlivnit každý z nás, tím, že nebudeme plýtvat zálivkovou vodou. Cena elektřiny se rok od roku zvyšuje, zálohu na úhradu společné spotřeby elektrické energie  pro letošní rok je stanovená na 220,- Kč, mimo majitele - provozovatele bazénů.

Hmotný majetek ZO ČZS  Zbraslav Kamínka

Naše základní organizace vlastní značný majetek, proto se věnuje patřičná pozornost ekonomickým otázkám a hospodaření s materiálovými prostředky, které nejsou nikterak malé:

Vlastníme:

                     Pozemky na LV č. 2626        v  hodnotě                          2 180 000,- Kč

                     Stavby                                    v hodnotě                          1 468 875,-        

Dlouhodobý hmotný majetek  má hodnotu                                     3  648 875,- Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  je                                               46 563,- Kč

Operativní evidence  je                                                                             2 348,-        

Celková inventární hodnota majetku  je                                  3 697 786,- Kč

 

Nyní nás s podrobnými výsledky finančního hospodaření, s plněním finančního rozpočtu v roce 2008 a s návrhem rozpočtu na letošní rok v samostatné zprávě seznámí pokladní naší organizace přítelkyně Sadílková.

Následně bude přednesena zpráva revizorů, kteří průběžně prováděli kontrolu účtů, stavu hospodaření  a  pravidelně se zúčastňovali  jednání výboru.

 

Ze života naší organizace:

Vážení přátelé, před závěrečným vyhodnocením plnění usnesení minulé VČS  mi dovolte, abych jménem výboru  poblahopřál všem našich členům, kteří v letošním roce oslavili nebo ještě oslaví svá významná  “kulatá”  výročí.  Na základě Zákona o ochraně osobních údajů již nebudeme oslavence  jmenovat a uvádět jejich věk, ale přesto jim všem přeji do dalších let vše nejlepší, pevné zdraví a hodně radostných chvil strávených na zahrádce.

Bohužel v životě jsou i smutné události, podle oznámení doručených výboru v minulém roce a do dnešního dne zemřeli tito naši přátelé:

zahr.č.  54    Fürst  Josef   /08

Prosím věnujme uctění jejich památky minutu ticha.      Děkuji vám.

 

Na závěr provedeme  Vyhodnocení plnění usnesení VČS ZO Zbraslav – Kamínka za rok 2008

 

Přestože jsme ve zprávě o některých otázkách již podrobněji hovořili, je naší povinností informovat vás o tom, jak bylo splněno usnesení minulé výroční schůze.

 

 

Bod 3.  usnesení:  VČS uložila výboru organizace:

 

a)   Zabezpečit řádné předání a převzetí funkcí uvolněných funkcionářu.

                                                                              splněno na výborové schůzi 20.3.2008

a)      Soustavně usilovat o zapojení nových  a věkově mladších členů  organizace do aktivní

práce, a tak vytvářet podmínky pro zabezpečení kontinuity ve funkcích a v řízení  organizace.                                                       plněno průběžně          

b)      Důsledně realizovat plán oprav, udržovacích a obnovovacích prací v zahrádkové osadě schválený výborem organizace. dle zprávy

c)      Dbát o zlepšení celkového prostředí v zahrádkové osadě a vést členy k důslednému plnění osadního řádu. Zamezit narušování životního prostředí v zahrádkové osadě a kolem ní.                                                   dle zprávy

d)      Provozovat e-mailové stránky na internetu, správce stránek  Ing.David Botek

                                                                                    plněno průběžně

e)      Navrhnout  Městké časti Praha–Zbraslav spolupráci při úklidu kolem zahrádkové osady.                                                                        plněno bez spolupráce

 

 

4.  u k l á d á   č l e n ů m  - uživatelům zahrádek:

 

a)      Převzít „Osadní řád“ a realizovat je v každodenní činnosti.

b)      Neustále pečovat o přidělené zahrádky a tak přispívat k neustálému zkvalitňování celkového prostředí v zahrádkové osadě a její estetické a kulturní úrovně.

c)      Respektovat zásady ekologického hospodaření na zahrádkách a zamezit rozšiřování plevelných rostlin.

d)      Všichni členové – uživatelé, kteří mají povolené bazény,  přísně dodržovat    pravidla „ Provozního řádu vodního hospodářství“  a  „Osadního řádu“.

e)      Zaplatit příspěvek za zrušené brigády ve výši  300,- Kč

                                                                                    plněno dle zprávy

 

 

 

Vážení přátelé,

vyslechli jste zprávu o činnosti naší organizace v uplynulém období. Děkuji všem, kdo se podíleli na dobrých výsledcích práce v loňském roce  a  věřím, že se nám podaří splnit úkoly naplánované pro  letošní rok včetně zlepšení vzájemných vztahů mezi některými sousedy.

 

Děkuji vám za pozornost