Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHÚZE ZO ČZS  ZBRASLAV – KAMÍNKA

KONANÉ DNE 21. BŘEZNA 2009.  

 

Program:

 

      1.   Zahájení, volba návrhové a volební komise.

      2.   Zpráva o činnosti výboru a celé ZO od minulé VČS.

      3.   Zpráva o hospodaření ZO, účetní uzávěrka za rok 2008 a návrh rozpočtu na 2009.

            4.   Zpráva revizorů účtů.

            5.   Diskuse.

6.      Usnesení.

7.       Závěr.

 

 

Ad       1.   Zahájení provedl předseda ZO Ing. Jakubík. Zároveň přivítal hosta, kterým byl               

                  zástupce územního sdružení ČZS hl. m. Prahy p. Peterka. Dále navrhl volební

                  komisi ve složení Kubošek , Šatra a Špingl a návrhovou komisi ve složení  Ing.

                  Dlabač a Streit. Obě komise byly členskou schůzí v navrženém složení

                  schváleny.

 

             2.  Zprávu o činnosti přednesl Ing. Smrčenský.

 

3.     Zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku a návrh rozpočtu přednesla pí. Sadílková.

 

4.     Zprávu revizorů účtů přednesl v zastoupení  př. Šatra.

 

 

 5.   DISKUSE

 

-    Ing. Jakubík, předseda ZO, zahr.305, Informoval o výhodnosti současné smlouvy o pronájmu pozemků mezi obcí a ZO ČZS, např. o ustanovení o náhradách v případě jejího zrušení ze strany obce, výpovědních lhůtách, stanovení výše nájmu za pozemky i o tom, že v současné době není zrušení smlouvy se ZO ČZS pro obec prioritou.

 

             -    P. Peterka, zástupce územního sdružení vyjádřil uznání práci výboru ZO a projevil

             zájem o práci Ing. Jakubíka ve výboru ČZS hl.m. Prahy. Dále požádal o pomoc při

             získání mládeže (např. cestou oslovení školních zařízení v obci) pro městské kolo

             soutěže „Mladý zahrádkář“. Informoval o probíhajícím připomínkovém řízení k

             novému územnímu plánu hl.m.Prahy, které má skončit do 5.4. a které označil za

             velmi tvrdé. Jedná se zejména o zřízení tzv. zeleného pásu kolem Prahy, které může

             znamenat rušení některých zahrádkových osad a následné převádění tohoto pásu ke

             komerčnímu využití. (Údajně se netýká zahrádek v oblasti Prahy 16) Zároveň

             informoval o práci na přípravě nového Zahrádkářského zákona, jehož znění muselo

             být před předložením do parlamentu podstatně zjednodušeno. Je snaha, aby tento

             zákon prošel sněmovnou ještě v roce 2009.

    

-    Šatra, hospodář ZO, zahr.306,                 Informoval o přípravách na zprovoznění

závlahového systému, které vzhledem k současné prognóze povětrnostních podmínek

proběhne nejdříve k 4.4. což platí i pro zprovoznění sociálního zařízení a rozvod

pitné vody do „400“ zahrad. Požádal členy o provedení kontroly technického stavu

a uzavření výtokových kohoutů na zahrádkách které užívají, případně i u jejich

sousedů, o kterých vědí že své zahrádky tak často nenavštěvují. Připomněl, že po

zprovoznění závlahového systému je žádoucí, aby si uživatelé zejména velkých bazénů tyto napustili nejdéle do poloviny května.

      

-         Nekvapil, zahr.129,  Zajímal se o termín provedení oprav vnějšího oplocení

             proti průniku černé zvěře.

             

-         Ing. Jakubík v odpovědi uvedl, že práce započnou od 23.3. a předpoklad jejich

dokončení je do cca 30.4.  Upozornil na potřebu odstranění nepříslušného materiálu

který mají uživatelé zahrádek uložený blíže než 0,5 m od venkovního oplocení  a

vysvětlil podstatu nákladů na prováděné opravy.

 

-         Šenkár, zahr.135 + Žák, zahr.168,  Navrhují do usnesení schůze úkol jednat

             s majiteli honiteb o úhradách nákladů spojených se škodami vzniklými na zahrádkách      

             a oplocení v dúsledku průniku černé zvěře.

 

-         Báčiková, zahr.101,  Upozornila na velkou frekvenci motorových vozidel

             v areálu zahrádkářské osady, často bezdůvodnou i na to že s nimi blokují bez

             zjevné příčiny komunikace uvnitř osady.

 

             -    Ing. Jakubík v reakci na tento příspěvek uvedl, že každý člen ZO je oprávněn

poukázat na porušování osadního řádu a požadovat na tom, kdo jej porušuje, aby

od svého jednání upustil. V případě že tak dotyčný neučiní, je žádoucí o konkrétním

porušení řádu informovat předsedu ZO nebo nejbližšího člena výboru.

        

-         Smola, zahr.144,  +  Prokopová, zahr. 9, +  Jansenová, zahr. 202,       Shodně

             poukazovali na potřebu předat státní policii klíče od zahrádkářské osady, aby

mohla provádět kontroly v zahrádkářské kolonii. Dle jejich poznatků jsou Radotínští

policisté ochotni provádět kontroly i uvnitř zahrádkářské osady, pokud se s nimi výbor   ZO dohodne a předá jim klíče. Žádali shodně o projednání těchto věcí se státní policií se sídlem v Radotíně.

 

-         Ing. Jakubík v odpovědi uvedl, že již bylo jednáno jak se státní, tak i městkou        

             policií, ale pouze s městskou policií byla jednání úspěšná a vedla k oficiálnímu

             předání klíčů od zahrádkářské osady. V případě státní policie však kompetentní, tj.    

             Radotínskému oddělení nadřízené orgány na uzavření smlouvy nepřistoupily, takže

             k oficiálnímu předání klíčů od zahrádkářského areálu s tím, že tam bude státní 

             policie provádět kontrolní činnost nedošlo.  Ing. Jakubík opět vyzval členskou

             základnu k větší všímavosti ve svém nejbližším okolí a k včasnému ohlášení

             podezřelého jednání osob buďto předsedovi ZO, nebo v případě nebezpečí zprodlení

             městské, nebo státní policii. Ing. Jakubík na dotaz z pléna sdělil adresu internetových

             stránek ZO ČZS s tím, že je tato trvale umístěna ve vývěsních skříňkách v areálu

             zahrádkářské osady.

 

-         Štrba, zahr. 39,  Dotazoval se jak se výbor ZO bude chovat vůči členské základně

v případě vypovězení nájemní smlouvy na užívání pozemků ze strany obce, zejména její včasné informovanosti o této věci.

 

-         Ing. Jakubík v odpovědi ubezpečil, že výbor v případě této situace provede

             veškerá dostupná opatření s cílem včasné informovanosti všech, kterých se tato bude

              týkat s tím, že v tomto případě provede řadu účinných kroků, které budou mít za

             důsledek co největší oddálení účinnosti výpovědi z pozemku.

 

-         Vařeka, zahr. 42,  Poukázal na skutečnost, že jeho sousední zahrada č.41 je

 zpustlá, neudržovaná, nikdo tam nechodí a žádal výbor o nápravu.

 

-         Jindřichová, zahr. 171,  Obdobně poukazovala na svého souseda Genšura, zahr.

            172, který se také o pozemek nestará.

 

-         Ing. Jakubík odpověděl, že výbor průběžně uživatele zahrad, kteří se o ně nestarají dohání k plnění jejich povinností, ale vše se musí řešit v rámci platného osadního řádu, který stanoví příslušné postupy a následné sankce.

 

-    Švrčková, zahr. 48, +  Žáková, zahr. 82,  Shodně poukazovaly na problém hnilých sloupků na vnějším oplocení a žádaly jejich opravy nahrazením novými.

 

-         Šatra  sdělil, že i tímto se výbor průběžně zabývá, ale z finančních a kapacitních důvodů nelze vše řešit naráz, ale postupně dle důležitosti řešené situace. 

 

 

            

6.      Šatra za volební komisi konstatoval:

že na schůzi je přítomno 164 členů  ZO  s platnými hlasy, což činí 66,1 % členské základny, takže schůze je :

USNÁŠENÍ SCHOPNÁ.

 

7.      Ing. Dlabač za návrhovou komisi přednesl návrh usnesení, který byl všemi hlasy

SCHVÁLEN.

       

8.      Závěrem Ing. Jakubík poděkoval všem přítomným včetně hostů za účast a diskusní příspěvky a VČS ukončil.

  

 

Zápis provedl: Šatra