Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

Usnesení 

 

výroční členské schůze ZO ČZS Zbraslav – Kamínka

konané dne 21. března 2009 na Zbraslavi

 

Výroční členská schůze:

 

1.      p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e :  

a)      Zprávu výboru o činnosti organizace od minulé členské schůze a základní úkoly na rok 2008.

b)      Zprávu o hospodaření.

c)      Zprávu revizorů.

d)      Rozpočet na rok 2009.

e)      Příspěvek do fondu oprav pro rok 2010, a to částkou 500,- Kč.

 

2.  u k l á d á  výboru organizace:

a)      Soustavně usilovat o zapojení nových  a věkově mladších členů  organizace do aktivní

práce, a tak vytvářet podmínky pro zabezpečení kontinuity ve funkcích a v řízení  organizace.

b)      Důsledně realizovat plán oprav, udržovacích a obnovovacích prací v zahrádkové osadě schválený výborem organizace.

c)      Dbát o zlepšení celkového prostředí v zahrádkové osadě a vést členy k důslednému plnění osadního řádu. Zamezit narušování životního prostředí v zahrádkové osadě a kolem ní.

d)      Jednat s honitbou Jíloviště - Zbraslav o náhradu škod pro zahrádkáře způsobenou činností černé zvěře na jejích záhradách a oplocení .

 

3.  u k l á d á   č l e n ů m  - uživatelům zahrádek:

a)       Novým členům převzít „Osadní řád“ a realizovat jej v každodenní činnosti.

b)      Neustále pečovat o přidělené zahrádky a tak přispívat k neustálému zkvalitňování celkového prostředí v zahrádkové osadě a její estetické a kulturní úrovně.

c)      Respektovat zásady ekologického hospodaření na zahrádkách a zamezit rozšiřování plevelných rostlin.

d)      Všichni členové – uživatelé, kteří mají povolené bazény,  přísně dodržovat    pravidla „ Provozního řádu vodního hospodářství“  a  „Osadního řádu“.

e)      Uvést své zahrádky do souladu s „Osadním řádem“ s důrazem na čl.č.4.2., písm. c – ukládaní materiálu kolem oplocení

f)        Zaplatit příspěvek za zrušené brigády ve výši  300,- Kč

g)      Př. Bačíkové z.č. 101 kontrolovat vjezd aut do záhradkové kolonie.

h)      Odstranit nedostatky kolem oplocení a uvést jej do souladu s “ Osadním řádem” dle čl.4.2. písm.c do konce roku 2009, od 1.1.2010 budou této nedostatky odstráňovány  na náklady uživatele zahrádky

 

4.  s c h v a l u j e   udělení odměn takto:

Ing. Jakubík                7 000,- Kč               Ing. Smrčenský              2 000,- Kč

Ing. Boublík               4 000,- Kč                 

 

Za správnost: